Planejament i gestió urbanística vigent

PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 26/09/2007, i publicat en el DOGC núm. 5042 de 7/01/2008.

La normativa del POUM i els plànols normatius d’ordenació incorporen les modificacions puntuals aprovades.

Així mateix, es dona compliment a la sentència núm. 114, dictada el 14 de febrer de 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb el recurs ordinari 495/2008 interposat per Suberolita SA contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 24/7/2007, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).


Normativa:
Normativa urbanística

Memòria:
Memòria

Informe ambiental:
Informe Ambiental
Memòria Ambiental

Catàleg Patrimoni:
Catàleg patrimoni

Catàleg masos:
A Masies i Cases Noves
B Masies i Cases Noves
C Masies i Cases Noves
Catàleg Masies i Cases Rurals

Estudi Hidraulic:
Estudi hidraulic

 

Plànols informatius:    

i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
i13
i14
i15
i16
i17
i18
i19
i20
i21
i23
i24a
i24b
i24c

                                                


                                        

Plànols normatius 2021 (compliment sentència):                                       

n-1_modificat
n-2a
n-2b_modificat
n-2c_modificat                               
n-3.1
n-3.2
n-3.3
n-3.4                                                               
n-3.5_modificat
n-3.6_modificat
n-3.7_modificat
n-3.8
n-3.9
n-3.10_modificat
n-3.11_modificat
n-3.12
n-3.13
n-3.14
n-4.1
n-4.2
n-4.3
n-4.4_modificat
n-4.5_modificat
n-4.6
n-4.7_modificat
n-4.8_modificat
n-4.9_modificat
n-4.10_modificat
n-4.11_modificat
n-4.12
n-4.13
n-4.14_modificat
n-4.15
n-4.16_modificat
n-4.17_modificat
n-4.18
n-4.19
n-4.20
n-4.21
n-4.22
n-5.1 Electricitat aigua
n-5.2 Electricitat aigua
n-5.2 Sanejament gas
n-5.3 Electricitat aigua
n-5.3 Sanejament gas
n-5.4 Electricitat aigua
n-5.4 Sanejament gas
n-5.5 Electricitat aigua
n-5.5 Sanejament gas