Des de l'Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament vetllem pel benestar, la igualtat i la seguretat de totes les persones que habiten el municipi, tot promovent l’equilibri territorial, social i ambiental dels diferents barris i indrets que el formen.

Des de l’àrea es planifica, s’ordena i es regula la realitat construïda i el nou teixit urbà en creixement de tal manera que es garanteixi la coexistència sostenible i fluïda dels espais antropitzats amb la base territorial, un entorn natural caracteritzat pels massissos de Cadiretes i Gavarres i pel pas del riu Ridaura entre ells, que creua d’oest a est el terme municipal just pel centre, constituint un eix de comunicació d’escala supramunicipal que possibilita l’accés a la Costa Brava.

Enguany ens hem proposat revisar el planejament urbanístic general que possibilita i regula la implantació dels usos en el territori, el qual procurarà satisfer les expectatives de la població, tan actual com futura, amb l’objectiu que Santa Cristina d’Aro respongui a les necessitats de creixement i desenvolupament amb respecte i harmonia en relació amb l’entorn natural.

Notícies de l'Àrea