PREMIS A TREBALLS DE RECERCA D’ESTUDIANTS DE BATXILLERAT DE LA UDG

El Consell Social de la Universitat de Girona (UdG), amb la col·laboració de la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya (COAC) i del Patronat Politècnica, convoca la 24a edició dels Premis a Treballs de Recerca d’Estudiants de Batxillerat, amb l’objectiu de promoure la recerca entre els estudiants d'aquest nivell educatiu en totes les àrees de coneixement.

Es podran presentar a aquesta convocatòria treballs de recerca de batxillerat corresponents al curs 2022-2023, elaborats per alumnes dels centres de secundària de les comarques gironines, del Maresme, d'Osona i del Vallès Oriental.

S’atorgaran un total d'onze premis:

Un premi en la categoria de treballs de recerca en humanitats, atorgats pel Consell Social de la UdG.

Un premi en la categoria de treballs de recerca en ciències socials, atorgats pel Consell Social de la UdG.

- Dos premis en la categoria de treballs de recerca en ciències, atorgats pel Consell Social de la UdG.

Dos premis en la categoria de treballs de recerca en tecnologia, atorgats pel Consell Social de la UdG.

- Un premi en la categoria de treballs de recerca en medicina, atorgats pel Consell Social de la UdG.

Un premi en la categoria de treballs de recerca sobre arquitectura, urbanisme i ciutat, atorgat per la demarcació de Girona del Col·legi d’Arquitectes de Catalunya.

Un premi en la categoria d’innovació industrial, atorgat pel Patronat Politècnica.

Un premi en la categoria de treballs de recerca en arts visuals i escèniques, atorgat per l’Escola Universitària ERAM (centre adscrit a la UdG).

Un premi en la categoria de treballs de recerca en salut i esport, atorgat per l’Escola Universitària EUSES (centre adscrit a la UdG)El termini d'admissió dels treballs finalitza el 17 de març de 2023.
Es concedirà un premi per valor de 600 euros. El/s destinatari/s del premi en metàl·lic seran els estudiants.

Els treballs que resultin guanyadors obtindran els premis següents:

Un ajut per l'import dels crèdits matriculats en el primer any d'alguna de les titulacions oficials ofertes per la Universitat de Girona, per al curs acadèmic 2023-2024, fins a un màxim de 1.200 euros, en el cas que l'estudiant no tingui matrícula gratuïta, o una reducció equivalent al preu públic en la matrícula als centres adscrits a la UdG EUSES i Escola Universitària ERAM, exclusivament per a l’any acadèmic 2023-2024.

En el premi de la categoria d’innovació industrial patrocinat pel Patronat Politècnica, l’ajut serà per l’import dels crèdits matriculats en el primer any d’alguna de les titulacions oficials de l’Escola Politècnica Superior, en el cas que l’estudiant no tingui matrícula gratuïta.

Un premi per un import de 500 €, que es realitzarà mitjançant transferència bancària. Aquest import es distribuirà de la manera següent: 300 € per a l’autor o autors del treball, 100 € per al centre de secundària on s’ha dut a terme el treball i 100 € per al tutor del treball, independentment que no es matriculi en alguns dels estudis impartits per la UdG o centres docents relacionats en les bases de la convocatòria.

La difusió d’aquests treballs.

Més informació a:
https://apps.udg.edu/premisrecerca/

caratula24

Beques per fer pràctiques en el tractament de documentació, inventari i catalogació de fons, en l’àmbit del patrimoni cultural

Són beques pensades per proporcionar a la persona beneficiària un aprenentatge pràctic de la matèria, un coneixement del treball en equip de l’especialitat, coneixements de les fases de treball de l’Administració i ampliació del currículum laboral a través de la difusió dels treballs en que hagin participat, participació en actes organitzats pel Departament de Cultura, etc.

S’exclou l’àmbit de la cultura popular i el patrimoni etnològic, que és objecte d’una altra línia de beques.

La durada de les beques és d’un màxim d’onze mesos entre l’1 de setembre del 2022 i el 31 de juliol del 2023. Es concedeixen un màxim de vuit beques, de 1.250,00 euros mensuals. L'horari de les beques és de matí, i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 a 15 h.

Les beques es distribueixen de la manera següent:

a) Dues beques per col·laborar en el tractament documental i la interpretació de les dades que contenen les memòries d’intervenció arqueològica.

c) Dues beques per col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris del patrimoni arquitectònic.

d) Dues beques per col·laborar en tasques de tractament i automatització dels inventaris dels béns mobles.

e) Una beca per col·laborar en la revisió i el tractament digital de la documentació dels fons de la biblioteca de la direcció general competent en patrimoni cultural.

f) Una beca per col·laborar en la catalogació de fons bibliogràfics.

A qui va dirigit:

a) Per a la modalitat a) de la base 1.3, grau en Història o Arqueologia o títol equivalent.

b) Per a la modalitat c) i d) de la base 1.3, grau en Història o Història de l'Art o títol equivalent.

c) Per a les modalitats e) i f) de la base 1.3, diplomatura en Biblioteconomia i Documentació o títol equivalent, o grau en Documentació o títol equivalent.

Termini de sol·licitud: del 8 de juny al 28 de juny a les 14h del 2022.

Més informació a:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/CLT070_Beques_practiques_tractament_documentacio_inventari_catalogacio_fons 

3 patrim cult

Beques per fer pràctiques a l’Arxiu Nacional de Catalunya

Són beques del Departament de Cultura de la Generalitat de Catalunya per fer pràctiques relacionades amb els diferents camps d’actuació de l’Arxiu Nacional de Catalunya i les tasques d’assistència i suport a les activitats que s’hi duen a terme, sota la tutoria de la persona de l’Arxiu.

La durada de les beques és d’un màxim d’onze mesos entre l’1 de setembre del 2022 i el 31 de juliol del 2023. La data concreta de l’inici de les pràctiques s’estableix, com a mínim, en els 10 dies naturals posteriors a comptar de l’endemà de la publicació de l’acord de concessió de la beca.

La dotació mensual és de 1.250 euros mensuals i l'horari de les beques és de matí i cal tenir present que la dedicació de les persones beneficiàries és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 8 h a 15 h.

Poden ser beneficiàries d'aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents:

a) Per a les modalitats a), b) i c), cal estar en possessió del títol de grau o llicenciatura en Humanitats, Història, Història de l'Art o Documentació.

b) Per a la modalitat d), cal estar en possessió del títol de grau en Fotografia i Creació Digital, o del cicle formatiu de grau superior o mitjà en fotografia.

c) Per a la modalitat e), cal estar en possessió del títol de grau en Informació i Documentació, de la llicenciatura en Documentació o del títol de diplomatura en Biblioteconomia i Documentació.

d) Per a la modalitat f), cal estar en possessió del títol de grau en Història, en Humanitats, Periodisme, Comunicació o en Informació i Documentació o llicenciatura o grau equivalent.

e) Per a les modalitats g) i h), cal estar en possessió del grau en Conservació-Restauració de Béns Culturals, llicenciatura en Belles Arts (itinerari de restauració) o diplomatura en Conservació-Restauració de Béns Culturals.

Termini de sol·licitud: del 8 de juny al 28 de juny a les 14h del 2022.

Més informació a:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-fer-practiques-a-lArxiu-Nacional-de-Catalunya 

2. anc 084

Beques per fer pràctiques en matèria d'arxius i gestió documental

Són beques per a fer pràctiques relacionades amb:

a) Organització, tractament, descripció, digitalització i difusió de fons documentals dels arxius històrics provincials de Girona, Lleida i Tarragona, que gestiona el Departament de Cultura. Aquestes tasques es desenvoluparan sota la tutoria de la direcció de l'arxiu.

b) Suport als programes de la Direcció General del Patrimoni Cultural en matèria d'arxius i gestió documental, sota la tutoria de la persona cap del Servei de Suport al Sistema d'Arxius de Catalunya o de la persona cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals.

c) Identificació, recuperació i projecció dels fons documentals relacionats amb el món de l'esport i col·laboració en programes innovadors d'acció cultural i difusió en el marc de la societat digital de la Xarxa d'Arxius Comarcals, sota la tutoria de la persona cap del Servei de Coordinació de la Xarxa d'Arxius Comarcals.

d) Suport a les tasques d'actualització i revisió de continguts de les Taules d'Accés i Avaluació Documental (TAAD) i de les dades estadístiques relatives a la destrucció de documents dels centres d'arxiu del Sistema d'Arxius de Catalunya i a les tasques de recerca d'informació sobre l'avaluació i la destrucció de documents en entorns electrònics, sota la tutoria de la persona que exerceix la secretaria de la Comissió Nacional d'Accés, Avaluació i Tria Documental. 

Es concedeixen un màxim de deu beques, de 1.250,00 euros mensuals.

La durada de les beques és, com a màxim, d'onze mesos, mesos entre l’1 de setembre del 2022 i el 31 de juliol del 2023. L'horari de les beques és de matí, i la dedicació és, com a màxim, de 35 hores setmanals, en horari de permanència obligada de 9 h a 14 h, i la resta d'hores és flexible.

Poden ser beneficiàries d’aquestes beques les persones físiques que hagin finalitzat els estudis següents: llicenciatura en Humanitats, Història, Història de l’Art o Documentació o títol de grau equivalentent.

Termini de sol·licitud: del 8 de juny al 28 de juny a les 14h del 2022.

Segona convocatòria (2022): es convoquen dues beques més per a la modalitat e) d'una durada de màxim 9 mesos entre l'1 d'octubre del 2022 i el 31 de juliol de 2023.

Termini de sol·licitud: del 19 de juliol al 13 de setembre a les 14h del 2022.

Més informació a:

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Beques-per-fer-practiques-en-materia-darxius-i-gestio-documental 

1 arxius i gd

PREMIS DE RECERCA SANTIAGO ZAPATA

La Càtedra d’Estudis del Suro (Universitat de Girona, l’Ajuntament de Palafrugell i el Museu del Suro de Catalunya) convoca els premis de recerca Santiago Zapata amb l’objectiu de promoure la investigació aplicada a l’àmbit temàtic del suro.

Es valoraran treballs de recerca d’investigadors joves i consolidats, de l’àmbit nacional i internacional, i projectes d’un ampli ventall de disciplines diferents, des de les humanitats i les ciències socials (història, economia, geografia, antropologia, literatura, didàctica o sociologia) fins les ciències naturals i la tecnologia (biologia, biotecnologia, química, enginyeria química, ecologia, gestió forestal, enginyeria o disseny industrial).

D’una banda, es distingirà treballs d’estudiants de grau o de màster, a investigadors novells, o a recerques d’àmbit local, tant de Catalunya com de la resta de l’Estat espanyol, amb un premi per valor de 1.000 euros. D’altra banda, es guardonarà la recerca realitzada per doctorands i investigadors sènior de l’àmbit nacional i internacional, amb un reconeixement econòmic de 2.000 euros.

Les sol·licituds es poden presentar fins l'1 de juliol de 2024.

Més informació a:
https://www.udg.edu/ca/catedres/estudis-del-suro/premi-santiago-zapata
https://museudelsuro.cat/recerca/beca-de-recerca/

Imatge premis catala 1024x640

PREMI MESTALL PER A TREBALLS DE RECERCA DE BATXILLERAT SOBRE EL MÓN RURAL

L’Associació d’Història Rural convoca anualment el Premi Mestall, destinat a treballs de recerca realitzats durant el curs per estudiants de Batxillerat de qualsevol centre d'ensenyament.
Els treballs han de tractar temes relacionats amb el món rural en qualsevol dels seus aspectes.
El termini d'admissió dels treballs finalitza normalment el 30 d'abril.
Es concedirà un premi per valor de 600 euros. El/s destinatari/s del premi en metàl·lic seran els estudiants.

Més informació a:
http://www.ddgi.cat/historiarural/

Mestall univ

PREMI IRLA DE RECERCA HISTÒRICA AL BATXILLERAT

La Fundació Josep Irla convoca, el Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat.

Els treballs de recerca que es presentin al Premi Irla de Recerca Històrica al Batxillerat 2022 hauran de versar sobre memòria històrica contemporània als Països Catalans: època republicana (1931-1939); antifranquisme i exili (1939-1975) i transició (1975-1980).

El termini de presentació d’originals finalitzarà el divendres 21 d'abril de 2023..

Més informació a:
https://irla.cat/premibatxillerat2023/

premi irla 002

BECA D'ESTUDIS HISTÒRICS PRESIDENT IRLA

Aquesta beca, de caràcter anual, té com a objecte d'estudi el pensament, l'obra i la vida de la generació de republicans gironins.
La Beca Irla s'atorga al millor projecte d'estudi inèdit en el camp de la història del republicanisme a les comarques gironines.
Sense excloure cap temàtica, es valoraran especialment les propostes de caràcter biogràfic.

La Beca Irla està dotada amb 6.000 euros, en concepte de drets d'autor, i la publicació de l'obra guanyadora.

Les persones aspirants poden presentar els seus projectes fins les 14 hores del 31 març de 2023.

Més informació a: https://irla.cat/becairla2023/

Beca Irla 2023

PREMI DE RECERCA EN MEMÒRIA DEMOCRÀTICA

El Memorial Democràtic convoca anualment el Premi de Recerca en Memòria Democràtica. El premi distingeix els treballs de recerca al voltant del foment de la memòria democràtica a Catalunya del 1931 al 1980, duts a terme durant el curs acadèmic corresponent a l’any 2020/21 per alumnes de batxillerat matriculats en centres educatius de Catalunya.
Els centres educatius poden enviar els treballs que optin al premi de demà, 9 de març, i fins al 8 d'abril. 
http://memoria.gencat.cat/ca/actualitat/noticies/detalls/noticia/VIII-Premi-de-Recerca-en-Memoria-Democratica

Captura 3

 

Premis Les Gavarres 2022

Si esteu fent recerca sobre alguna temàtica d'àmbit gavarrenc o teniu una idea per realitzar un estudi, els Premis Les Gavarres compten amb el guardó Joan Xirgo, el qual beca amb 5.000 € una proposta d'investigació per dur-la a terme en el termini d'un any.

L'altre guardó que es convoca és el Cirera d'Arboç dedicat a ressaltar una trajectòria d'accions a favor dels valors de les Gavarres, d'una persona o d'un col·lectiu.

El termini per presentar propostes finalitza el 15 de setembre de 2022.

Més informació a:

https://www.gavarres.cat/noticia/233/convocats-els-premis-les-gavarres-2022.html

https://www.gavarres.cat/pagina.php?id=33 

LOGO PREMIS GAVARRES 2022xWEB