LA PROPIETAT TERRITORIAL DE SANTA CRISTINA D’ARO (1731-1958), EN DADES OBERTES

En la taula següent trobareu les dades descriptives de les finques ubicades dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro objecte d’exacció fiscal entre els anys 1731 i 1958.

Són 66.103 dades extretes de les següents sèries documentals: amillaraments (F113), padrons de la contribució territorial urbana (F115), cadastres (F129), padrons de la contribució sobre edificis i solars (F135) i padrons de la contribució territorial (F136).

Concretament, els anys buidats han estat: 1731, 1791, 1819, 1854, 1863, 1879, 1893, 1900, 1909, 1920, 1930, 1944 i 1958. Els camps són els següents:
• Data confecció: indica el moment (any o data exacta) en què es va confeccionar el volum, document o expedient en qüestió.
• Ordre: camp numèric que indica l’ordre en què la finca en qüestió apareix en el volum, document o expedient.
• Nom persona: indica el nom de pila de la persona propietària de la finca en qüestió. S’ha normalitzat a la llengua de la font documental (català o castellà).
• Cognom 1 i 2: en aquests dos camps s’indica, si s’escau, els cognoms de les persones propietàries de les finques tal i com estan escrits en cada volum (català o castellà).
• Nom jurídic: en cas que el propietari de la finca en qüestió sigui una institució, en aquest camp es consigna el seu nom.
• Lloc de residència: si s’escau, s’indica el lloc de residència de la persona o institució propietària de la finca en qüestió.
• Condició social: si s’escau, s’indica la condició social de la persona propietària (exemples: terratinent, hisendat, veí, foraster, professió concreta etc.).
• Tipologia de la finca: indica la naturalesa de la finca; normalment: camp, vinya, mallol, sureda, fruiters, oliverar, erm, rocall, hort, casa.
• Situació de la finca: indica el nom en què és coneguda la zona o àrea on es troba la finca en qüestió. S’ha normalitzat el nom a la llengua actual, tot i que en parèntesi es pot especificar tal i com es troba escrit en la font.
• Extensió de la finca: normalment expressada en vessanes.
• Qualitat de la finca: normalment primera, segona o tercera; en ocasions aquest és l’últim camp que permet distingir determinades finques d’un mateix propietari.
• Límits est/sud/oest/nord: indica el nom del propietari de la finca amb què es limita en cada punt cardinal o amb un lloc en concret (terme municipal, riera, rec, etc.).
• Codi i número d’expedient: indica la referència arxivística del document del qual s’han extret les dades de la finca en qüestió.

Captura de pantalla 2023 03 07 145927 2 

LA CONTRIBUCIÓ PERSONAL DE SANTA CRISTINA D’ARO (1731), EN DADES OBERTES

Alhora, pengem una altra petita taula de dades, amb 1249 camps d’informació extrets d’un expedient de la sèrie de cadastres (F129), el qual contenia un registre de la contribució "personal".

La taula presenta determinats camps idèntics que els anteriors, excepte “edat” i “professió” del contribuent, així com “quantitat”, que indica la quota que havia de satisfer.

Captura de pantalla 2023 03 07 145803 1

Si desitgeu verificar una dada o completar-la amb el visionat del document del cens o padró d’habitants corresponent, us podem donar accés a la còpia digitalitzada i en línia. Feu-nos la petició per correu-e.

LES DADES NOMINALS DE LA POBLACIÓ DE SANTA CRISTINA D’ARO (1856-1920)

Aquí trobareu més de 74.000 dades obertes relatives a la població de Santa Cristina d’Aro entre 1856 i 1920.
Hi veureu tots els habitants d’aquest període. L’any 1856 és el primer en què tenim un padró d’habitants i, el 1920, l’últim en què podem mostrar les dades en obert, ja que hi ha una reserva de cent anys.
Així doncs, us mostrem 64 anys de població en dades.
Les dades d’habitants són una font d’informació bàsica per a la realització de treballs històrics sobre la demografia, l’urbanisme, les migracions, la genealogia, etc.
La informació s’ha extret dels censos i padrons d’habitants (sèries G113 i G116) i s’organitza en una taula de dades descarregable i reutilitzable.
Si desitgeu verificar una dada o completar-la amb el visionat del document del cens o padró d’habitants corresponent, us podem donar accés a la còpia digitalitzada i en línia. Feu-nos la petició per correu-e.

Criteris d’extracció i presentació de les dades:
Aquest document inclou dades bàsiques dels habitants de Santa Cristina d’Aro d’entre 1856 i 1991, extretes dels volums de padrons (G116) i censos (G113) de població corresponents a uns determinats anys: 1856-1857, 1888, 1899-1900, 1905, 1910, 1920.
També s’han extret les dades de padrons i censos dels anys 1930, 1936, 1940, 1945, 1950, 1955, 1960, 1965, 1970 i 1991, però aquestes dades no es poden presentar en obert, encara -les dades del padró d’habitants es poden fer públiques passats cent anys. En aquest cas, doncs, cal sol·licitar-ne l’accés de forma motivada.

Els camps que s’han completat per tots i cadascun dels volums són els següents:
• Data: indica el moment (any o dia exacte) en què es va confeccionar el padró o cens en qüestió.
• Nucli / Carrer: si s’escau, indica el lloc de residència de la persona en qüestió, ja sigui el nucli o àrea o, més concretament, el carrer.
• N. carrer: si s’escau, indica el número del carrer on resideix la persona en qüestió.
• N. unitat familiar: en els casos en què el volum no indica nucli/carrer i/o número, aquest camp sol indicar a quina unitat familiar s’integra la persona en qüestió. En ocasions és una dada complementària als dos camps anteriors.
• Nom de pila: indica el nom de pila de la persona en qüestió. En gairebé tots els volums buidats el nom es troba en castellà. S’ha optat per traduir al català el nom de les persones nascudes a Catalunya o, per norma general, en territoris de domini lingüístic del català (Illes Balears, País Valencià, Franja de Ponent, Catalunya Nord), mentre que les persones nascudes a la resta de l’Estat espanyol i altres països europeus s’ha respectat la llengua del territori en qüestió. Excepcionalment, s’ha mantingut en castellà el nom dels fills i filles nascuts a Catalunya però de pares procedents d’altres zones d’Espanya i amb altres germans i/o germanes grans nascuts allà.
• Cognom 1 i 2: en aquests dos camps s’indica, si s’escau, els cognoms de les persones tal i com estan escrits en cada volum. En el camp “Cognom 1” dels censos de 1856 i 1857 s’indica la filiació amb el cap de família de la persona en qüestió.
• Referència arxivística: indica el codi del volum on s’ha extret les dades de la persona en qüestió.
• Lloc de naixement: si el volum conté aquesta informació, s’indica el lloc de naixement de la persona en qüestió, excepte pels anys 1936, 1940 i 1945, tot i proporcionar-la. Per aquests tres volums s’indica el lloc només de les persones nascudes fora de Catalunya. En aquest camp, l’ús del parèntesi indica la província o, més excepcionalment, el país de naixement de l’individu, com ara “Cuevas de Almanzora (Almería)”. Per norma general, s’ha utilitzat per aquelles persones nascudes fora de Catalunya, tot i que també poden especificar la província catalana quan el nom de la població pot portar algun equívoc, com per exemple “Sant Jaume (Tarragona)” o “Les Corts (Girona)”. A tall il·lustratiu, una persona nascuda a “(Lleida)” significa que el registre només indica que és originari d’algun punt de la província lleidatana, mentre que una persona nascuda a “Lleida” (sense parèntesis), significa que ho va fer a la ciutat.

En qualsevol cas, l’ús de claudàtors al llarg de tota la taula de dades indica lectura probable -exemple: [Sant Aniol de Finestres]- o il·legible -en aquest cas s’expressa: [...].

Censos i padrons DO

Dades obertes_Censos i padrons d'habitants_1856-1920_públic

L’ACTIVITAT ECONÒMICA COMERCIAL I INDUSTRIAL DE SANTA CRISTINA D’ARO (1860-1970), EN DADES OBERTES

Esteu preparats perquè us “alliberem” més de 34.000 dades?
Coincidint amb el Dia Mundial de les Dades obertes (5 de març) publiquem aquesta quantitat de camps d’informació, extreta dels padrons de la contribució industrial, de llicències fiscals i de l’Impost d’Activitats Econòmiques (sèrie F116 del quadre de classificació), així com de les altes i baixes de l’impost (F131 i F132 del quadre).

La taula de dades recull els particulars i empreses que han pagat l’impost econòmic industrial i comercial a Santa Cristina d’Aro entre els anys 1860 i 1969.
Més d’un segle d’activitat econòmica en dades.

L’impost industrial és una font d’informació molt rica en dades bàsiques per a realització de treballs històrics sobre l’economia i la societat cristinenques, els oficis i els tipus d’activitat, els barris i carrers amb major activitat econòmica, les famílies emprenedores, etc.

Només a tall d’exemple, l’any 1860:
- els contribuents per aquest impost van ser 14
- es repetia el cognom Bartés i Balmaña
- abudaven els ferrers, moliners i constructors de carros
- les activitats econòmiques es concentraven a Santa Cristina, però també n’hi havia a Bell-lloc i a Solius

Dades obertes Impost industrial

0 Dades obertes_Padrons_de_la_contribució_comercial_i_industrial_1860-1970

Dia mundial de les dades obertes – llistat d’alcaldes, alcaldesses i alguns altres càrrecs municipals des de 1854 a 2019

El passat dia 7 de març de 2020, va ser el Dia Mundial de les Dades Obertes. Ens hi sumem publicant en obert un llistat d'alcaldes, alcaldesses i alguns altres càrrecs municipals des de 1854 a 2019.

El trobareu aquí i el podreu descarregar -per tal d'explotar les dades a la vostra conveniència.

 

200307 Dia Mundial de les Dades Obertes Llistat dalcaldes 3

Hem fet el gràfic que veieu aquí com a exemple de l'explotació de dades que ofereix el llistat i que, en aquest cas, respon a la pregunta de: "Quants mandats han governat l'ajuntament els diferents partits polítics que han ocupat l'alcaldia?"

200307 Dia Mundial de les Dades Obertes Llistat dalcaldes 4