SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER LA PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2024

Núm.Expedient: E118.5 - 63/2024
Contracte: Subministrament
Pressupost sense IVA: 3.800,00 euros
Data límit presentació ofertes: 21-05-24

SUBMINISTRAMENT DE PRODUCTES QUÍMICS PER LA PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2024

1.- OBJECTE
L’objecte del contracte és la contractació del subministrament de “PRODUCTES QUÍMICS PER LA PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2024”
Identificació CPV 24311000-7: productes químics
Número d’expedient: E118.5 - 63 / 2024

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
En concret, les prestacions a executar son:
Dades tècniques:
Subministrament dels següents productes:
-
2.000 kg sal marina " p i s c i n a s " granulada amb sacs de 25kg. Qualitat A, conforme a la norma CE 16401
-
1.000 litres d’ hipoclorit sòdic 150 g/l cont.1250 kg UN1791, hipoclorit en solució,8,GEIII,(e) GRG, categoria de transport 3.
-
500 litres de pisciminus líquid reductor ph piscines. UN2796 àcid sulfúric amb un màxim del 51% d’àcid o electròlit àcid per a bateries, 8, GEII(E) GRG, categoria de transport 2.
-
200 litres poliquat desinfectant algicida 20% no espumós. UN3082 substància líquida perillosa pel medi ambient, N.E.P. (contenen policlorur de 2-hidroxipropildimetilamonio), en solució), 9GEIII(E) JERRICAN, categoria de transport 3.

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació és de 4.598,00 € euros, que queda desglossat de la següent manera: 3.800,00 € de pressupost net i 798,00 € d’IVA.
Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS
La durada del contracte serà de 80 dies.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:
-
Document d’oferta
-
Declaració responsable
Les ofertes es presentaran a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

SERVEI MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL. ESTIU 2024

Núm.Expedient: E116.1 143/2024
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 4.000,00 euros
Data límit presentació ofertes: 21-05-24

SERVEI DE MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2024


1.- OBJECTE
L’objecte del contracte és la contractació del servei de “SERVEI DE MANTENIMENT PISCINA MUNICIPAL ESTIU 2024”
Identificació CPV 45212290-5: manteniment de instal·lacions esportives
Número d’expedient: E116.1 - 143 / 2024

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES
En concret, les prestacions a executar son:
Dades tècniques:
Manteniment dels dos vasos de la piscina municipal consistent en una visita diària per analitzar aigua, comprovar correcte funcionament de neteja, filtració i desinfecció.
Neteja de fons de piscines quan sigui necessari.
Disponibilitat telefònica per emergència els 80 dies d’obertura de la piscina.
Del 21 de juny al 08 de setembre de 2024. total 80 visites

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ
El pressupost base de licitació és de 4840,00 € euros, que queda desglossat de la següent manera: 4.000,00 € de pressupost net i 840,00 € d’IVA.
Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS
La durada del contracte serà de 80 dies.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES
Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:
- Document d’oferta
- Declaració responsable
Les ofertes es presentaran a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES
El preu més econòmic.

Obres de reparació d'un carrer amb asfalt

Núm.Expedient: E115.5-5/2024
Contracte: Obres
Pressupost sense IVA: 6.000,00 euros
Data límit presentació ofertes: 03-05-24

REPARACIÓ ASFALT CARRER TRESETS (Urb. Roca de Malvet):

 

FEINES DE DEMOLICIÓ DE PAVIMENT ASFÀLTIC ACTUAL MALMÈS  , RETIRADA DE RUNES I TERRES MALMESES, APORTACIÓ DE SUBBASE DE FORMIGÓ I PAVIMENTACIÓ AMB ASFALT consistents en:

 

 • P214W-FEMB m Tall en paviment de formigó de 15 cm de fondària com a mínim amb màquina tallajunts amb disc de diamant per a paviment, per a delimitar la zona a demolir Criteri d'amidament: m de llargària executada realment, amidada segons les especificacions del projecte, comprovada i acceptada expressament per la DF. (P - 1) - 32 metres lineals
 • P2214-AYNM m3 Excavació per a caixa de paviment en terreny compacte (SPT 20-50), realitzada amb pala excavadora i càrrega directa sobre camió (P - 2) - 9 metres cúbics
 • PREQ2-WHVU u Tallar arrels de 10 cms màxim de diàmetre, incloent la recollida i retirada de residus disposició a instal·lació autoritzada de gestió de residus (P - 5)  - 5 unitats
 • P931-3G6X m3 Base de formigó (CE, EHE) formigó HM-20/B / 20 / I de consistència tova, grandària màxima del granulat 20 mm, amb >= 200 kg/m3 de ciment, apte per a classe d'exposició I, abocat des de camió amb estesa i vibratge manual, amb acabat reglejat. Criteri d'amidament: m3 de volum amidat segons les especificacions de la DT. (P - 3) - 6 metres cubics
 • P9H1-CUOK m2 Capa de rodadura de paviment de mescla bituminosa en calent, fabricada a temperatura normal, tipus AC 8 surf B 50/70 D, amb tractament amb pintura tricomponent acrílic poliuretà (P - 4) - 60 metres quadrats
 • RESIDUS ut Transport i gestió de residus a abocador autoritzat (P - 6) - 1 unitat
 • SEGUR pa Senyalització viària necessària i mesures de seguretat segons normativa - 1 unitat

 

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 5  dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

OBRA ARRANJAMENT DE CAMINS I ZONES D’APARCAMENT MUNICIPALS DE SAULÓ COMPACTE

Núm.Expedient: E115.5 - 4 / 2024
Contracte: Obres
Pressupost sense IVA: 6111,00
Data límit presentació ofertes: 02-05-24

 

1.- OBJECTE

L’objecte del contracte és la contractació PONT per obres de manteniments varis en arranjament de camins i zones d’aparcament municipals de sauló compacte.

Identificació CPV 45111200-0: Trabajos de explanacion y limpieza del terreno 

 

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En concret, les prestacions a executar son:

 

Dades tècniques:

CONTRACTE MENOR ARRENJAMENT DE CAMINS

Actuació 1:                                                                         

Subministra, col·locació, anivellació i compactació de sauló amb humitat, per arranjar el camí de terra que va des de la pineda situada a la zona Suro de la Creu fins a l'entrada de la deixalleria municipal. (3.000 m²)

Actuació 2:                                                                         

Subministra, col·locació, anivellació i compactació de sauló amb humitat, per arranjar el camí de terra de l'Ajuntament vell fins la cantonada de la botiga de golf.  (2.160 m²)

Actuació 3:                                                                         

Subministra, col·locació, anivellació i compactació de sauló amb humitat, per arranjar el camí de terra de la pujada al castell de Solius des de l'entrada urb. Can Reixach fins al límit rodat municipal. (1.000 m²)

Actuació 4:                                                                         

Subministra, col·locació, anivellació i compactació de sauló amb humitat, per arranjar zona aparcament Espai Ridaura, accessos i aparcament plaça Catalunya. (8.700 m²)

 

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de 7.394,31 euros, que queda desglossat de la següent manera: 6.111,00 € de pressupost net i 1.283,31 € d’IVA.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

 

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte serà d’una setmana.

 

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

 • Document d’oferta
 • Declaració responsable

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

 

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

El preu més econòmic.  

 

7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte és el responsable d’Urbanisme i Territori, Joaquim Roqueta Pararols.

 

8.- FORMA DE PAGAMENT

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. S’estableix com a Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’Ajuntament i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT. El Punt General d'Entrada és el sistema eFAC al qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=914.

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: L01171812

Contractació del servei de Punt Lila i formació especialitzada en violències sexuals amb els següents objectius

Núm.Expedient: E116.1 - 99 / 2024
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 1.250,00
Data límit presentació ofertes: 10-04-24

L’objecte del contracte és la contractació del servei de Punt Lila i formació especialitzada en violències sexuals amb els següents objectius:

 • Informació i sensibilització envers les relacions d’igualtat i respecte
 • Intervenció i abordatge davant situacions de violència masclista
 • Formació envers les violències sexuals en espais d’oci
 • Dinamització d’una activitat de sensibilització-prevenció dirigida a tota la ciutadania
 • Coordinació amb tots els agents implicats del territori

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

 • Document d’oferta
 • Declaració responsable (Segons document adjunt)

 

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 5  dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

 

 

SERVEI DE GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONTROL DE COLÒNIES FELINES I ELS COL·LABORADORS/ES DEL PROJECTE GAT

Núm.Expedient: E116.1 89/2024
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 3100
Data límit presentació ofertes: 03-04-24

SERVEI DE GESTIÓ, ASSESSORAMENT I CONTROL DE COLÒNIES FELINES I ELS COL·LABORADORS/ES DEL PROJECTE GAT

1.- OBJECTE

L’objecte del contracte és la contractació del servei de “ASSESSORAMENT I CONTROL DE LES COLÒNIES DE GATS URBANS A TRAVÉS DEL PROJECTE GAT

Identificació CPV  90713000-8:   Serveis d’assessorament sobre assumptes ambientals

Número d’expedient: E116.1 89/2024

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En concret, les prestacions a executar son:

Dades tècniques:

 • Estudi i anàlisi de les colònies per a determinar el nombre total d’individus, així com la persona voluntària que se n’ocupa i poder fer un cens que permetrà dissenyar l’actuació, establir prioritats i determinar un termini de temps per tal d’actuar en ella
 • Establir contacte amb tots els alimentadors/es de les colònies de gats, per tal d’explicar el funcionament del “Projecte Gat” i així poder aconseguir que hi formin part
 • Coordinació del personal que formi part del “Projecte Gat” a través de reunions, grups de WhatsApp, o via correu electrònic per establir les actuacions d’esterilització de gats anuals.
 • Assessorament i contacte directe amb els col·laboradors del “Projecte Gat” per solucionar problemes i dubtes pel que fa a la gestió de les colònies.
 • Assessorament i formació continuada dels col·laboradors del “Projecte Gat” per establir mecanismes que permetin millorar la salubritat de la colònia, la salut dels seus individus i aconseguir la reducció del nombre de gats existents a través del mètode CER i la disminució progressiva de la seva alimentació.
 • Gestions continuades per incorporar nous col·laboradors voluntaris al projecte
 • Localització de noves colònies i cerca de voluntaris que se’n vulguin fer càrrec
 • Mediació i gestió de conflictes veïnals a causa de les colònies de gats de carrer ja sigui amb persones col·laboradores del projecte com a ciutadans externs que s’hagin posat en contacte amb l’ajuntament o directament amb ells.
 • Visites ocasionals a les colònies conflictives per determinar possibles solucions
 • Buscar, per a tots aquells individus aptes per se adoptats, cases d’acollida a través d’anuncis a les xarxes socials, de la seva xarxa de contactes i de la xarxa de col·laboradors del projecte.
 • Recull de dades de cada una de les actuacions que es realitzin dins del projecte i redacció d’una fitxa per cada una d’elles (captures, adopcions, malalties observades, cures, esterilitzacions, etc)
 • Control de les fitxes sol·licitades als veterinaris per cada una de les accions que es realitzin sobre els gats de carrer
 • Control dels serveis veterinaris i del cost econòmic que suposa
 • Redacció d’informes en cada colònia conflictiva que aparegui, determinant la millor solució per cada problema.
 • Creació d’una base de dades on s’hi estableixi cada una de les accions dutes a terme en relació a les colònies de gats de carrer.

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de 3.751,00 € euros, que queda desglossat de la següent manera: 3.100,00 € de pressupost net i 651,00 € d’IVA al tipus 21%.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte serà de 12 mesos.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

 • Document d’oferta
 • Declaració responsable

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

El preu més econòmic.  

7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte és el tècnic responsable de l’Àrea de Medi Ambient, Jofre de Febrer Bonilla.

8.- FORMA DE PAGAMENT

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. S’estableix com a Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’Ajuntament i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT. El Punt General d'Entrada és el sistema eFAC al qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=914.

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: L01171812

SERVEI DE TRANSPORT D’ALIMENTS PER AL SERVEI DE DISTIBUCIÓ D’ALIMENTS MUNICIPAL

Núm.Expedient: E116.1 2024/87
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 2.250,00 €
Data límit presentació ofertes: 02-04-24

SERVEI DE TRANSPORT D’ALIMENTS PER AL SERVEI DE DISTIBUCIÓ D’ALIMENTS MUNICIPAL

1.- OBJECTE

L’objecte del contracte és la contractació del servei de transport per al servei de distribució d’aliments municipal, del municipi de Girona al municipi de Santa Cristina d’Aro.

Identificació CPV: 60160000-7 Servei de transport de paquets

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En concret, les prestacions a executar son:

Servei de transport des del magatzem de Banc d’Aliments de Girona, al servei de distribució d’aliments municipal de Santa Cristina d’Aro.

Els productes es recolliran i carregaran al Servei de Banc d’Aliments de Girona i es traslladaran al servei de distribució municipal d’aliments on es descarregaran al magatzem.

Es realitzaran 2 viatges al mes. Normalment els viatges es realitzen el 2n i el 4t dimecres de cada mes en horari de matí, però es facilitarà el calendari de l’exercici 2024 a l’empresa contractista per part de serveis socials.

El servei s’haurà de realitzar amb un furgoneta de grans dimensions, atès la quantitat de productes (aprox.1000 - 1500 kg cada viatge).

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és de 2.722,50 euros, que queda desglossat de la següent manera: 2.250,00 € de pressupost net i 472,50 € d’IVA al 21%.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte serà de 9 mesos com a màxim, fins a 31 de desembre de 2024, o fins que finalitzi el servei de distribució d’aliments, atesos els canvis que s’estan produint en aquest servei.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

 • Document d’oferta
 • Declaració responsable

Les ofertes es presentaran a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

El preu més econòmic.  

7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte és la responsable de l’Àrea de Serveis Socials, Maite Garcia Lopez.

8.- FORMA DE PAGAMENT

El contractista ha de presentar al Registre General de l’Ajuntament la factura corresponent a les prestacions executades. El pagament es farà efectiu, prèvia presentació de la factura i una vegada hagi estat degudament conformada pel servei. S’estableix com a Punt General d’Entrada de factures electròniques de l’Ajuntament i entitats que en depenen el servei de factura electrònica de l’Administració Oberta de Catalunya (AOC), eFACT. El Punt General d'Entrada és el sistema eFAC al qual podeu accedir mitjançant el següent enllaç https://efact.eacat.cat/bustia/?emisorId=914.

Tanmateix, i en relació amb els codis DIR3, tant per òrgan gestor, com unitat tramitadora i oficina comptable és: L01171812

Hosting i manteniment de les webs municipals per a l'any 2024

Núm.Expedient: E116.1 84/2024
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 4917,48
Data límit presentació ofertes: 27-03-24

L'objecte d'aquest contracte és la contractació del servei de hosting i manteniment de les webs municipalsfins al 31 de desembre de 2024

Per al manteniment caldrà realitzar: Tasques de manteniment, modificacions, actualització,optimització i millora de les pàgines webs de l'ajuntament: instal·lació de les actualitzacions de Joomla, actualitzacions dels components, aplicació dels canvis tecnològics i legals, atenció telefónica, assessorament…

Per al hosting caldrà disposar d'un hosting amb capacitat suficient per allotjar les diverses webs de l'ajuntament sobre el domini santacristina.cat.

HOSTING DOMINIS (LINUX+)

Per a mantenir un optim rendiment de les pàgines, caldran els següents recursos: 4 CPUS, 3 Gigas de RAM i 75 gigas d'espai de disc. Tràfic il·limitat, Antivirus, Copies de seguretat, servei técnic, estadístiques, panell de control, inclou certificats SSL. El registre dels dominis el gestiona el consell comarcal:

 • santacristina.cat
 • patrimoni.santacristina.cat
 • visitsantacristina.cat
 • participa.santacristina.cat
 • escolademusica.santacristina.cat
 • espairidaura.santacristina.cat
 • escolabressol.santacristina.cat
 • joventut.santacristina.cat
 • registre del domini visitsantacristina.cat

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

- Document d’oferta

- Declaració responsable (Segons document adjunt)

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 5 dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

CONTRACTACIÓ D'UN SERVEI INFORMÀTIC DE DNS FAILOVER AMB BALANCEIG DE CÀRREGA I COMPROVACIONS D’ESTATEN FORMAT DE LLICÈNCIA D’ÚS

Núm.Expedient: E118.4-14/2023
Contracte: Serveis
Pressupost sense IVA: 200
Data límit presentació ofertes: 29-02-24

L'objecte d'aquest contracte és la contractació d'un servei informàtic de DNS failover amb balanceing de càrrega i comprovacions d'estat en format de llicència d'ús per a 2 anys

 

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

 

- Document d’oferta

- Declaració responsable (Segons document adjunt)

 

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 10  dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

contractació d'una plataforma de venda on-line per gestionar la promoció i venda de tiquets de les rutes guiades de senderisme, visites guiades de descoberta del patrimoni i visites descobrint Mercè Rodoreda de l'any 2024

Núm.Expedient: E116.1-13/2024
Contracte: SERVEIS
Pressupost sense IVA: 289,25€
Data límit presentació ofertes: 05-02-24

1.- OBJECTE

L’objecte del contracte és la contractació del servei de contractació d'una plataforma de venda on-line per gestionar la promoció i venda de tiquets de les rutes guiades de senderisme, visites guiades de descoberta del patrimoni i visites descobrint Mercè Rodoreda de l'any 2024

Identificació CPV 30211300-4 Plataformas informàticas

2.- CARACTERÍSTIQUES TÈCNIQUES

En concret, les prestacions a executar son:

Disposar d'un sistema àgil i de fàcil introducció de dades per promocionar les visites guiades que es programen al llarg de l'any i establir una forma de pagament pràctica per als usuaris que vulguin fer reserva de plaça.

3.- PRESSUPOST BASE DE LICITACIÓ

El pressupost base de licitació és 350,00 euros, que queda desglossat de la següent manera: 289,25 € de pressupost net i 60,74€ d’IVA.

Per a la fixació del mateix s’han tingut en compte el preus de mercat.

4.- DURADA DEL CONTRACTE I TERMINI D’EXECUCIÓ DE LES PRESTACIONS

La durada del contracte serà d’12 mesos.

5.- PRESENTACIÓ D’OFERTES

Per presentar oferta s’haurà d’incorporar la següent documentació:

 • Document d’oferta
 • Declaració responsable

Les ofertes es presentaran  a través de correu electrònic en el termini de 5  dies, a l’adreça de correu del responsable del contracte: Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la..

6.- CRITERIS DE VALORACIÓ DE LES OFERTES

El preu més econòmic.  

7.- RESPONSABLE DEL CONTRACTE

El responsable del contracte és la tècnica de Turisme, Susanna Pou.