Què Fem?

Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.

Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.

Els Serveis Socials d’Atenció Primària estan formats per un equip multidisciplinari, en el cas del municipi de Santa Cristina d’Aro consta de tècniques formades en Treball Social, Educació Social i Psicologia.

Què fem?

 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets, els recursos socials i les actuacions socials a què poden tenir accés.

 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en el territori.

 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn o d’altres serveis.

 • Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal i revisar-ho quan sigui necessari.

 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.

 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.

 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones en situació de risc.

 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.

 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.

 • Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, com els d’atenció diürna i residencial.

 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.

 • Gestionar la tramitació de recursos, serveis i prestacions econòmiques.

 • Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.

 • Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.

 • Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.