Els serveis socials bàsics són el primer nivell del sistema públic de serveis socials i la garantia de més proximitat als usuaris i als àmbits familiar i social.
Els serveis socials bàsics tenen un caràcter polivalent, comunitari i preventiu per a fomentar l’autonomia de les persones perquè visquin dignament, atenent les diferents situacions de necessitat en què es troben o que es puguin presentar.
Els Serveis Socials d’Atenció Primària estan formats per un equip multidisciplinari, en el cas del municipi de Santa Cristina d’Aro consta de tècniques formades en Treball Social, Educació Social i Psicologia.

Facebook

Instagram

Twitter