Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZEN ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL AL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA D’ARO - 2022

subvencions vigents

SUBVENCIONS A ENTITATS QUE REALITZEN ACTIVITATS DE CAIRE SOCIAL AL MUNICIPI DE SANTA CRISTINA D’ARO - 2022


L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per a les entitats que realitzen activitats de caire social al municipi.

L’import a atorgar variarà en funció de les activitats realitzades.

Poden concórrer a la convocatòria de les subvencions objecte d’aquestes bases les entitats que realitzin activitats de caire social al municipi.

Tanmateix, l'entitat que en l'any anterior hagi estat beneficiari d'una subvenció d'aquesta especialitat i no l'hagi justificada o renunciada expressament dins el termini establert, en restarà exclosa. Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 13 d’octubre al 10 de novembre de 2022 (ambdós inclosos). 

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu la instància, molt important que hi hagi correu electrònic i numero de telèfon per notificar-ho electrònicament. 
2. Que us descarregueu i empleneu la declaració responsable del Pla d’Igualtat

3. Que adjunteu tota la documentació requerida a la convocatòria.

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar