• Inici
  • Subvencions
  • Sorteig per a l'elecció de la colla Carnestoltes del Carnaval 2022

subvencions vigents

Sorteig per a l'elecció de la colla Carnestoltes del Carnaval 2022

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha obert les inscripcions per al premi a la colla carnestoltes de Santa Crsitina d'Aro 2022.

Beneficiaris

Tenen dret a presentar-se a l’elecció de la colla Carnestoltes 2022 totes les colles de Carnaval legalment constituïdes que siguin membres de l’Associació de Colles de Carnaval de Santa Cristina d’Aro i, per tant, amb domicili social a Santa Cristina d’Aro que no hagin estat excloses de la participació al Carnaval 2022 i/o les persones físiques que actuïn en representació de les esmentades colles i que compleixin les condicions establertes en la present convocatòria.

Objecte

L'objecte de la  present  convocatòria  és fomentar la promoció i la qualitat del Carnaval de Santa Cristina d’Aro amb l’elecció d’una colla que representi el municipi durant tot els actes del Carnaval 2022, concedint-li un premi.

Bases reguladores

Aquesta convocatòria es regirà per les bases específiques aprovades per la Junta de Govern Local en data 30 de novembre de 2021, i publicades al Butlletí Oficial de la Província de Girona número 231 de data 3 de desembre de 2021.

Quantia

L’import del premi serà de 2.500,00€ i serà atorgat a càrrec a l’aplicació pressupostària 63 3380 48000 corresponent del pressupost municipal de l’exercici 2022.

Termini de presentació de sol·licituds

El termini límit per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP.

Termini de presentació de sol·licituds

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest premi, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu el model específic que s'annexen 
2. Que un cop omplert l'adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquest premi cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
2. Els presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

La presentació de la sol·licitud de premi pressuposa el coneixement i l’acceptació de les normes que el regulen.

Podeu consultar les bases i la convocatòria íntegra clicant AQUÍ

 

Àrea de Festes

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (SOL·LICITUD .docx)SOL·LICITUD .docx[ ]75 kB

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar