Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

 • Inici
 • Subvencions
 • SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI PER A FAMILIES AMB VULNERABILITAT ECONOMICA

subvencions vigents

SUBVENCIONS PER AL PAGAMENT DE L'IBI PER A FAMILIES AMB VULNERABILITAT ECONOMICA

 

SUBVENCIONS PER Al pagament de l’ibi per FAMILIES AMB VULNERABILITAT economica

 

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per al pagament de l’IBI per a les persones amb vulnerabilitat econòmica titulars d’un immoble en el municipi de Santa Cristina d’Aro.

 

L’import de la subvenció serà equivalent al 30%, amb un límit total de 300 euros, de la quota de l’Impost sobre béns immobles corresponent a l’any anterior a la publicació de la convocatòria. (Consulteu la convocatòria)

 

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones empadronades al municipi de Santa Cristina d’Aro que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

 

No serà aplicable en els següents casos:

 

 • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.

 • Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.

 • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

  PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 6 d’octubre al 18 de novembre

  TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
  1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen 
  2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu 
  AQUÍ

  TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
  1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
  2. Els presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

 

 

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar