Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

subvencions vigents

Ajuts per a la contractació de persones aturades

Convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, destinada a empreses que desenvolupin l’activitat al municipi de Santa Cristina d’Aro per a la contractació de persones aturades inscrites al SOC com a demandants d’ocupació no ocupades. El contracte haurà de ser mínim de tres mesos i estar comprès entre els mesos de gener a desembre de l’any 2021.

1. A QUI S’ADREÇA L’AJUT?
1.- Podran ser beneficiaris/àries d’aquestes subvencions les persones físiques o jurídiques que hagin de realitzar l’activitat que fonamenta el seu atorgament, sempre que no estiguin afectades per cap de les prohibicions contingudes a l’art. 13 de la Llei 38/2003, de 17 de novembre, General de Subvencions (en endavant LGS), i reuneixin les següents condicions:


a) Les persones físiques o jurídiques, titulars d’activitats econòmiques que desenvolupin l’activitat al municipi de Santa Cristina d’Aro.
b) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA).
c) En el cas de persones jurídiques estar legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.
d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
e) No estar sancionat/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
f) No estar condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
g) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. Si les persones tenen deute pendent a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, la subvenció s’aplicarà per minorar-lo.

2. QUANTITAT?
La subvenció consistirà en una aportació única per persona beneficiària fins al 100% de la despesa subvencionable.
La màxima quantia que es podrà atorgar per beneficiari serà 1.500 euros:
1. 500 euros per empresa al mes fins a un màxim de 3 mesos per a la contractació a jornada completa per a la contractació d’una persona empadronada a Santa Cristina d’Aro.
2. 250 euros per empresa al mes fins a un màxim de 3 mesos per la contractació a jornada completa d’una persona no empadronada a Santa Cristina d’Aro.
3. En els casos de contractes menors al 100% de la jornada s’aplicarà la part proporcional.

3. SOL·LICITUD QUE S’HA DE PRESENTAR?

El termini límit per a la presentació de sol·licituds s’iniciarà a partir de l’endemà de la publicació de la convocatòria al Butlletí oficial de la província i finalitzarà el 30 de novembre de 2021 o fins exhauriment de partida pressupostària.

 A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la següent documentació:


1.- Persones jurídiques
a) Fotocòpia del DNI del/la representant legal
b) Escriptura de constitució o Estatuts
c) Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
d) Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.
e) Descripció del/s lloc/s de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit d’acord model normalitzat.
f) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord al model normalitzat.
g) Certificat del compte bancari on es farà l’ingrés de la subvenció.


2.- Persones físiques
a) Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
b) Descripció del/s lloc/s de treball amb les funcions, categoria i perfil professional requerit d’acord model normalitzat.
c) Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord al model normalitzat.
d) Certificat del compte bancari on es farà l’ingrés de la subvenció en el cas que no s’hagi sol·licitat cap altre ajut a l’Ajuntament .

4. MÉS INFORMACIÓ:
Als documents adjunts trobareu:
a) La convocatòria publicada
b) Les bases de la subvenció
c) El model que heu d’emplenar i presentar

També trobareu tota la informació detallada en els documents adjunts.

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar