Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

  • Inici
  • Subvencions
  • Ajuts destinats a bars i restaurants subjectes a pagament de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (terrasses d’establiments o exposició de mercaderies).

subvencions vigents

Ajuts destinats a bars i restaurants subjectes a pagament de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (terrasses d’establiments o exposició de mercaderies).

Convocatòria d’ajuts de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, destinats als bars i restaurants amb activitat a Santa Cristina d’Aro que estiguin subjectes al pagament de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local (terrasses d’establiments o exposició de mercaderies).

En cas que una mateixa persona empresària sigui titular d'activitats empresarials ubicades en més d'un establiment, podrà sol·licitar un ajut per a cadascun d'ells.

1. A QUI S’ADREÇA L’AJUT?


Podran ser persones beneficiàries d’aquesta subvenció les persones les persones físiques i/o jurídiques que tinguin activitat econòmica de bar i/o restaurant a Santa Cristina d’Aro..
Requisits
a) En el cas de les persones treballadores autònomes, estar donades d'alta en el règim especial dels treballadors per compte propi o autònoms (RETA).
b) En el cas de persones jurídiques estar legalment constituïdes i degudament inscrites al registre corresponent.
c) Desenvolupar l'activitat de bar restaurant amb terrassa a Santa Cristina d’Aro.
d) Estar al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents, en la forma que es determini per reglament.
e) No estar sancionat/da mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
f) No estar condemnat/da mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
g) Estar al corrent de pagament de les obligacions amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro. Si les persones tenen deute pendent a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, la subvenció s’aplicarà per minorar-lo.

2. QUANTITAT?
L’import de les subvencions es determinarà segons els següents criteris:
- Quantitat equivalent al 100% de la taxa per l’aprofitament de domini públic de terrasses d’establiments o exposicions de mercaderies.

3. SOL·LICITUD QUE S’HA DE PRESENTAR?
Les sol·licituds d'ajut es formalitzaran i es presentaran durant el termini de VINT DIES HÀBILS a partir d’avui, dia 13 d'agost de 2021, dia en què s’ha publicat la present convocatòria al BOP, i segons el model normalitzat adjunt de les persones físiques o jurídiques interessades.
A la sol·licitud de subvenció caldrà adjuntar la següent documentació:

Persones jurídiques
1. Fotocòpia del DNI del/la representant legal
2. Escriptura de constitució o Estatuts
3. Poders de representació i/o certificat expedit pel/per la Secretari/ària de l’entitat que acrediti la representació legal del/de la sol·licitant.
4. Fotocòpia del número d’identificació fiscal de l’entitat peticionària.
5. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord al model normalitzat.
6. Còpia de l’alta de l’epígraf corresponent del CNAE de bar i/o restaurant.
7. Únicament en cas de no coincidència de la persona sol·licitant amb qui figura com a subjecte/a passiu de l’IBI: Documentació que acrediti la seva condició de persona o entitat beneficiària.

Persones físiques
1. Fotocòpia del DNI del/de la sol·licitant i/o del/de la representant legal.
2. Declaració responsable de la concurrència dels requisits per a poder obtenir la condició de beneficiari/ària d’acord al model normalitzat.
3. Còpia de l’alta de l’epígraf corresponent del CNAE de bar i/o restaurant.
4. Únicament en cas de no coincidència de la persona sol·licitant amb qui figura com a subjecte/a passiu de l’IBI: Documentació que acrediti la seva condició de persona o entitat beneficiària.

4. MÉS INFORMACIÓ:
Als documents adjunts trobareu:
a) La convocatòria publicada avui i a partir de la qual s’estableix el termini de 20 dies hàbils per presentar la documentació.
b) Les bases de la subvenció
c) El model que heu d’emplenar i presentar

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar