Pla estratègic de Subvencions 2022-24

Consultar

subvencions vigents

SUBVENCIONS PER A FAMILIES AMB VULNERABILITAT SOBREVINGUDA

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per atendre necessitats bàsiques per a famílies amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per l’emergència sanitària del Covid19

L’import de l'ajut serà variable en funció dels membres de la unitat familiar. (Consulteu la convocatòria)

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones empadronades al municipi de Santa Cristina d’Aro que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 14 al 29 de desembre

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen 
2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
2. Els presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Consulta el llistat de subvencions atorgades, i les convocatòries i resolucions anteriors

Consultar