Urbanisme, activitats i Medi Ambient

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Canvi de titularitat llicència d'activitat.pdf)Canvi de titularitat llicència d'activitat.pdf[ ]166 kB
Descarregar aquest arxiu (Canvi de titularitat llicència d'obres.pdf)Canvi de titularitat llicència d'obres.pdf[ ]157 kB
Descarregar aquest arxiu (Comunicació activitat recreativa - Espectacle Públic.pdf)Comunicació activitat recreativa - Espectacle Públic.pdf[ ]154 kB
Descarregar aquest arxiu (Comunicació municipal. Comunicació  prèvia - Declaració responsable.pdf)Comunicació municipal. Comunicació prèvia - Declaració responsable.pdf[ ]162 kB
Descarregar aquest arxiu (Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis.pdf)Comunicació prèvia de primera utilització i ocupació d'edificis.pdf[ ]146 kB
Descarregar aquest arxiu (Declaració de registre sanitari.pdf)Declaració de registre sanitari.pdf[ ]209 kB
Descarregar aquest arxiu (Declaració innòcua - Declaració responsable.pdf)Declaració innòcua - Declaració responsable.pdf[ ]152 kB
Descarregar aquest arxiu (Declaració responsable d'espectacle o activitat recreativa.pdf)Declaració responsable d'espectacle o activitat recreativa.pdf[ ]191 kB
Descarregar aquest arxiu (Declaració responsable de llicencia ambiental.pdf)Declaració responsable de llicencia ambiental.pdf[ ]146 kB
Descarregar aquest arxiu (Documentació complementària (urbanisme).pdf)Documentació complementària (urbanisme).pdf[ ]155 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud d'acta de replanteig.pdf)Sol·licitud d'acta de replanteig.pdf[ ]157 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud d'informació urbanística.pdf)Sol·licitud d'informació urbanística.pdf[ ]161 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat d'antiguitat i legalitat urbanística.pdf)Sol·licitud de certificat d'antiguitat i legalitat urbanística.pdf[ ]163 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat d'innecessarietat de parcel·lació.pdf)Sol·licitud de certificat d'innecessarietat de parcel·lació.pdf[ ]166 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística -activitats-.pdf)Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística -activitats-.pdf[ ]161 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística.pdf)Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística.pdf[ ]159 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de devolució de garantia d'obres.pdf)Sol·licitud de devolució de garantia d'obres.pdf[ ]164 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència d'obres.pdf)Sol·licitud de llicència d'obres.pdf[ ]166 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal.pdf)Sol·licitud de llicència de divisió horitzontal.pdf[ ]162 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència de parcel·lació.pdf)Sol·licitud de llicència de parcel·lació.pdf[ ]164 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència per instal·lar grua torre.pdf)Sol·licitud de llicència per instal·lar grua torre.pdf[ ]167 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència per pou.pdf)Sol·licitud de llicència per pou.pdf[ ]159 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència per tala d'arbres.pdf)Sol·licitud de llicència per tala d'arbres.pdf[ ]157 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de modificació de llicència d'obres.pdf)Sol·licitud de modificació de llicència d'obres.pdf[ ]161 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres.pdf)Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres.pdf[ ]156 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud dinforme de reagrupació.pdf)Sol·licitud dinforme de reagrupació.pdf[ ]192 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud genèrica d'intervenció i medi ambient.pdf)Sol·licitud genèrica d'intervenció i medi ambient.pdf[ ]140 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud genèrica d'urbanisme.pdf)Sol·licitud genèrica d'urbanisme.pdf[ ]155 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/comunicacio-activitats)Comunicació de canvi de titularitat d'activitats[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/comunicacio-certificat)Comunicació inici i modificació activitat amb certificat tècnic[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/comunicacio-certificat-projecte)Comunicació inici i modificació activitat amb projecte tècnic i certificat[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/comunicacio-efectes)Comunicació modificació no substancial d'activitat sobre persones o medi ambien[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/comunicacio-ambiental)Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=dd0bdc022d1448d687dde442c374efa4&INF_WTXNOMTAB=FCOMPANN3&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPANN3&INF_WTXNOMTRA=Comunicaci%F3%20pr%E8via%20ambiental%20municipal%20(Annex%20III))Comunicació prèvia d'obertura[ ]0.4 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/declaracio-salut-alimentaria)Declaració responsable en matèria de salut alimentària[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/llicencia-ambiental)Llicència ambiental (Annex II)[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/sollicitud-incendis)Sol·licitud informe previ en matèria d'incendis[ ]0.2 kB
Accedir a aquesta URL (https://seu-e.cat/tramits/1718120002/informe-urbanistic)Sol·licitud informe urbanístic associat a la tramitació d'activitats[ ]0.2 kB