Urbanisme, activitats i Medi Ambient

Adjunts:
Descarregar aquest arxiu (Canvi de titularitat llicència d'activitat.docx)Canvi de titularitat llicència d'activitat.docx[ ]81 kB
Descarregar aquest arxiu (Canvi de titularitat llicència d'obres.docx)Canvi de titularitat llicència d'obres.docx[ ]82 kB
Descarregar aquest arxiu (Comunicació activitat d'habitatge ús turístic.docx)Comunicació activitat d'habitatge ús turístic.docx[ ]82 kB
Descarregar aquest arxiu (Comunicació d'activitat recreativa - Espectacle Públic.docx)Comunicació d'activitat recreativa - Espectacle Públic.docx[ ]71 kB
Descarregar aquest arxiu (Comunicació prèvia - Declaració responsable.docx)Comunicació prèvia - Declaració responsable.docx[ ]84 kB
Descarregar aquest arxiu (Comunicació prèvia de primera utilització.docx)Comunicació prèvia de primera utilització.docx[ ]64 kB
Descarregar aquest arxiu (Declaració de registre sanitari.docx)Declaració de registre sanitari.docx[ ]87 kB
Descarregar aquest arxiu (Declaració innòcua - Declaració responsable.docx)Declaració innòcua - Declaració responsable.docx[ ]83 kB
Descarregar aquest arxiu (Documentació complementària.docx)Documentació complementària.docx[ ]75 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud d'acta de replanteig.docx)Sol·licitud d'acta de replanteig.docx[ ]79 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud d'informació urbanística.docx)Sol·licitud d'informació urbanística.docx[ ]82 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud d'informe de reagrupació.docx)Sol·licitud d'informe de reagrupació.docx[ ]73 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat d'antiguitat i legalitat urbanística.docx)Sol·licitud de certificat d'antiguitat i legalitat urbanística.docx[ ]65 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat d'innecessarietat de parcel·lació.docx)Sol·licitud de certificat d'innecessarietat de parcel·lació.docx[ ]69 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística.docx)Sol·licitud de certificat de compatibilitat urbanística.docx[ ]80 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística.docx)Sol·licitud de certificat de qualificació urbanística.docx[ ]78 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de devolució garantia d'obres.docx)Sol·licitud de devolució garantia d'obres.docx[ ]64 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència d'activitat recreativa - Espectacle public.docx)Sol·licitud de llicència d'activitat recreativa - Espectacle public.docx[ ]79 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència d'obres.docx)Sol·licitud de llicència d'obres.docx[ ]64 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència de parcel·lació.docx)Sol·licitud de llicència de parcel·lació.docx[ ]68 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència per gual permanent.docx)Sol·licitud de llicència per gual permanent.docx[ ]80 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència per instal·lar grua torre.docx)Sol·licitud de llicència per instal·lar grua torre.docx[ ]62 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència per pou.docx)Sol·licitud de llicència per pou.docx[ ]60 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de llicència per tala d'arbres.docx)Sol·licitud de llicència per tala d'arbres.docx[ ]59 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de modificació de llicència d'obres.docx)Sol·licitud de modificació de llicència d'obres.docx[ ]64 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres.docx)Sol·licitud de pròrroga de llicència d'obres.docx[ ]79 kB
Descarregar aquest arxiu (Sol·licitud genèrica d'urbanisme.docx)Sol·licitud genèrica d'urbanisme.docx[ ]77 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=ea8b8e37542e4503a3cbcf02496cf656&INF_WTXNOMTAB=F00001117&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00001117&INF_WTXNOMTRA=Comunicaci%F3%20de%20canvi%20de%20titularitat%20d%27activitats)Comunicació prèvia de canvi de titularitat[ ]0.4 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=f9b54450001d45b18bd608cab4a7551e&INF_WTXNOMTAB=F00001115&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00001115&INF_WTXNOMTRA=Comunicaci%F3%20pr%E8via%20de%20modificaci%F3%20no%20substancial%20d%27una%20activitat%20amb%20efectes%20sobre%20les%20persones%20o%20el%20medi%20ambient)Comunicació modificació no substancial d’activitat amb efectes sobre medi ambien[ ]0.5 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=dd0bdc022d1448d687dde442c374efa4&INF_WTXNOMTAB=FCOMPANN3&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPANN3&INF_WTXNOMTRA=Comunicaci%F3%20pr%E8via%20ambiental%20municipal%20(Annex%20III))Comunicació prèvia ambiental municipal (Annex III)[ ]0.4 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=dd0bdc022d1448d687dde442c374efa4&INF_WTXNOMTAB=FCOMPANN3&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FCOMPANN3&INF_WTXNOMTRA=Comunicaci%F3%20pr%E8via%20ambiental%20municipal%20(Annex%20III))Comunicació prèvia d'obertura[ ]0.4 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=fe19dd38e1bc4a6aaffbd8d654560c6f&INF_WTXNOMTAB=F00001118&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=F00001118&INF_WTXNOMTRA=Declaraci%F3%20responsable%20en%20mat%E8ria%20de%20salut%20aliment%E0ria)Declaració responsable en matèria de salut alimentària[ ]0.4 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=1e9eeea3f3d142fab12f0b2e3c8dc439&INF_WTXNOMTAB=FSOLINURB&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FSOLINURB&INF_WTXNOMTRA=Sol%B7licitud%20informe%20urban%EDstic%20associat%20a%20la%20tramitaci%F3%20d%27activitats)Informe urbanístic associat a la tramitació d’activitats[ ]0.4 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=8372cb9e38c648f99ed1ccf1b16cf0c9&INF_WTXNOMTAB=FLICENAMB&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FLICENAMB&INF_WTXNOMTRA=Llic%E8ncia%20ambiental%20(Annex%20II))Llicència ambiental (Annex II)[ ]0.4 kB
Accedir a aquesta URL (https://tramits.seu.cat/ABSIS/EAD/webspublicacion/eMiservicio/catala/VisorITs/C2FFC14F6BA849C28517F9729353E7D8.asp?codent=553&FIL_WTXIDTRAM=64b288428f6f4658947633dae04c3315&INF_WTXNOMTAB=FINFMATIN&INF_WTXCHKTEL=S&INF_WTXIDSERT=FINFMATIN&INF_WTXNOMTRA=Sol%B7licitud%20informe%20previ%20en%20mat%E8ria%20d%27incendis)Sol·licitud d’Informe previ en matèria d'incendis[ ]0.4 kB

Facebook

Instagram

Twitter