caenfrdeitptrues

PLE MUNICIPAL - DIMARTS 30 DE JUNY

Dimarts 30 de juny se celebrarà el Ple Ordinari de l'ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

Un Ple encara marcat pel COVID-19 i que encara se celebrarà de forma telemàtica

Enllaç per a poder seguir el Ple: https://youtu.be/lTKikV_wdZI

ORDRE DEL DIA:

1. Acta de la sessió anterior.- Lectura i Aprovació.
2. Resolucions de l’alcaldia.- Coneixement
3. Sentències i Interlocutòries.- Coneixement
4. Acord de Junta de Govern Local de data 2 de juny de 2020.- Donar Compte
5. Proposta de ratificació del decret d’alcaldia número 158 signat en data 18 de juny de 2020, en relació a la presentació de sis al.legacions al pla director urbanístic de revisió dels sòls sostenibles del litoral Gironí.
6. Proposta de modificació número 5 del pressupost de l’exercici 2020.- Aprovació Inicial
7. Proposta de rectificació de l’aprovació provisional de la modificació de l’ordenança fiscal número 14 reguladora de la taxa per a la prestació dels serveis d’escola bressol.
8. Proposta d’aprovació inicial de l’ordenança municipal reguladora de l’estacionament d’autocaravanes i de l’ús de l’àrea d’autocaravanes al municipi de Santa Cristina d’Aro.
9. Proposta d’aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària anomenat “recuperació de camins municipals a Santa Cristina d’Aro”
10. Proposta de moció presentada pel Grup municipal Santa Cristina d’Aro-PSC per instar al Govern Autonòmic a la creació d’un pla per reduir la bretxa digital i d’aprenentatge.
11. Proposta de moció presentada pel Grup municipal de Ciutadans de Santa Cristina-Partido de la ciudanía per preservar i fer efectiva la conciliació laboral i reduir la bretxa salarial en la situació provocada per la crisi del Covid-19.
11. Proposicions urgents
12. Precs i preguntes

Twitter

Facebook Ajuntament