caenfrdeitptrues

Ple municipal, dimarts a les 20,30h

El Ple de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro és reuneix el Proper dimarts 26 de maig, a les 20,30 hores, en Sessió ordinària i telemàtica.

ORDRE DEL DIA:

 1. Acta de la Sessió anterior.- Lectura i Aprovació.

1. Resolucions de l'ALCALDIA.- Coneixement.

3. Proposta de ratificació de l'acordar prestar per la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2020 i modificat per la Junta de Govern de 19 de maig de 2020, amb relació a l'Categoría de les bases reguladors de subvencions municipals destinades a pal·liar a els Efectes Econòmics negatius paper Covid-19 i Dirigides a les persones o 'entitats Subjecte a l'Pagament de la taxa per la Utilització o Aprofitament especial de l'domini público.

4. Proposta de ratificació de l'acordar prestar per la Junta de Govern Local de data 5 de maig de 2020 i modificat per la Junta de Govern de 19 de maig de 2020, amb relació a l'Categoría de les bases reguladors de subvencions municipals destinades a pal·liar a els Efectes Econòmics negatius paper Covid-19 i Dirigides a les persones o 'entitats Subjecte a l'Pagament de la taxa paper Servei de Recollida i Tractament de residus.

5. Proposta d'Categoría de l'Esborrany de l'conveni per l'Acceptació de la cessio de la titularitat de la carretera GI-V-6612 Propietat de la Diputació de Girona en favor de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.

6. Proposta d'Categoría provisional de la modificació de l'article 5.1 "quota", part de l'article 5.3, Apartat 1 "reduccions i Especificacions de la quota", l'article 6 "acreditament" il 'article 7 " RÈGIM de declaració i Ingres "de l'ordenança fiscal nombre 14 reguladora de la taxa per a la prestacions dels serveis d'Escola Bressol.

7. Proposicions urgents.

     7.1.- Delegació de competències a la JGL.

8. Precs i preguntes

saladeplens01

Twitter

Facebook Ajuntament