caenfrdeitptrues

Santa Cristina ofereix 33 beneficis fiscals en el pagament dels tributs del 2019

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha editat un tríptic per donar a conèixer als ciutadans dels 33 beneficis fiscals (24 bonificacions, 6 exempcions, 2 subvencions i 1 reducció) que preveuen les ordenances municipals d’aquest any, que afecten un total de 10 tributs (4 impostos i 6 taxes). “Apostem per una fiscalitat justa, redistributiva i sostenible amb la finalitat de combatre les desigualtats, incentivar l’economia i afavorir el medi ambient”, ha assenyalat l’alcalde, Xavier Sala, que ha afegit que hi ha unes condicions i normes específiques per poder-hi accedir. Al mateix temps, el tríptic es complementa amb el calendari fiscal dels tributs, estiguin o no domiciliats.

El tribut més important, per la quantia de recursos a la hisenda local, és l’impost sobre béns immobles (IBI). Aquest impost compta amb 3 bonificacions: habitatges oficials (50%), titulars de famílies nombroses o monoparentals (50%) i instal·lació de captadors tèrmics solars (30%). A més, s’atorguen subvencions per a persones amb vulnerabilitat econòmica (30%) o qui cedeixi l’habitatge a la borsa de lloguer social (80%).

Els altres tres impostos amb bonificacions són sobre vehicles de tracció mecànica (IVTM), sobre construccions, instal·lacions i obres (ICIO) i sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana. L’impost sobre els vehicles compta amb tres bonificacions, que van del 40 al 75% del total, especialment amb finalitats mediambientals, com són els cotxes híbrids o elèctrics. A més, compta amb dues exempcions de l’impost: si el vehicle té un mínim de 25 anys o el propietari té mobilitat reduïda o discapacitat igual o superior al 33%.

En l’impost d’ICIO hi ha dues bonificacions del 90%, si les obres fan referència a la instal·lació d’energies renovables o a l’eliminació de barreres arquitectòniques. També hi ha una bonificació del 50% si es fan obres en habitatge de protecció oficial. I en l’impost sobre l’increment del valor dels terrenys, hi ha una bonificació del 90% en les transmissions per causa de mort a descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants i una exempció per transmissions de dació en pagaments, execucions hipotecàries, judicials...

A nivell de taxes, la més coneguda és la del servei de recollida i tractament de residus. En aquesta taxa hi ha una exempció si el contribuent es troba en una situació d’extrema necessitat, d’acord amb un informe de Serveis Socials, i una bonificació del 50% per a pensionistes de jubilació o invalidesa. A més, hi ha una bonificació per la utilització de la deixalleria d’acord amb les aportacions que es facin, que poden ser del 5 o 10% de la quota.

Altres taxes amb beneficis fiscals són per la tramitació de declaracions, comunicacions, llicències i autoritzacions d’activitats, amb dues bonificacions del 20 o del 85%; per llicències, comunicacions prèvies, instrumentes de planejament i gestió urbanístiques, amb reducció de la quota del 20%; per la prestació del servei d’Escola Bressol, amb 4 bonificacions, que van del 10 al 30%, i 2 exempcions; per la prestació del servei de Casal, amb 4 bonificacions, i per les entrades de vehicles a través de voreres i les reserves de via pública per a ús comercial i industrial, amb una bonificació del 90% a persones amb mobilitat reduïda.

cartellbonificacions

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament