caenfrdeitptrues

El ple de Santa Cristina suspèn el projecte Riera dels Molinets, amb 214 habitatges, un hotel i un camp de golf

El ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha acordat avui, per majoria absoluta, suspendre de forma total l’aprovació definitiva del pla urbanístic del sector SUD-13 “Riera dels Molinets” fins que la promotora, Inmobiliaria Mar SLU, esmeni les deficiències i irregularitats assenyalades a l’informe emès per l’arquitecta municipal. El projecte urbanístic, que cobreix una superfície de 64,2 hectàrees entre la urbanització Golf Costa Brava i la carretera de Solius, preveu 211 habitatges, dels quals 75 de protecció oficial, a part dels 3 ja existents; un hotel i un camp de golf de nou forats. “L’informe tècnic l’assumim íntegrament”, es diu a l’acord municipal, destacant la manca de justificació de l’ordenació proposada en referència a la ubicació de la zona d’equipaments i sobre la suficiència dels terrenys destinats a serveis tècnics per ubicar-hi un sistema de depuració. Segons l’informe municipal:

Sobre les determinacions del Pla:

Cal justificar l’adequació del canvi d’emplaçament de la zona d’equipaments, respecte la idoneïtat del nou emplaçament desvinculat de l’àrea residencial amb els usos previstos, garantint la seva accessibilitat al públic a traves d’un vial pavimentat i la bona connectivitat amb la resta de la trama viaria. Vist el potencial de l’edificabilitat i ocupació màximes admissibles, també caldrà justificar l’adequació de la seva implantació respecte el paisatge identificat com d’interès paisatgístic, mitjançant la presentació d’un Estudi d’Impacte i Integració Paisatgística, d’acord estableix per aquest tipus d’actuacions el PTPCG.

La previsió de sòl destinat a serveis tècnics correspon al Pla parcial, pel que cal justificar que l’espai qualificat com a tal proposat és suficient i adequat per emplaçar un sistema de depuració autònom propi del sector d’acord les consideracions i conclusions de l’informe de l’ACA, i que a nivell normatiu s’admetin específicament els usos i instal·lacions referides.

Sobre la documentació presentada

Si bé el projecte d’urbanització que concreti la construcció dels passos previstos sobre la llera canalitzada de la riera del Vilar dimensionarà les infraestructures d’acord les determinacions normatives indicades per l’ACA, el Pla parcial ha de garantir a priori que la proposta dels dos passos plantejada és compatible amb el compliment dels criteris establerts pels documents normatius referits. Les característiques definides dels passos sobre la llera s’han de concretar en una valoració econòmica del cost de la seva construcció, a considerar explícitament en el pressupost del cost de les obres d’urbanització.

El cost previst de les obres d’urbanització també haurà de considerar la instal·lació d’un sistema de depuració propi en el sector, d’acord informe de l’ACA.

S’ha de justificar i descriure les actuacions fora de l’àmbit que afecten al sanejament i l’abastament. Caldrà garantir el subministrament d’aigua tan per als usos residencials (habitatges, hotel i aparthotel) com per als esportius (golf i casa club), amb informes de les companyies subministradores conforme es mantenen les condicions tècniques d’ambdues xarxes reglamentàriament exigibles.

La documentació del pla ha de determinar les característiques i les actuacions d’urbanització previstes del camí de Can Pinoli que transcorre per la zona verda, especialment quan serveix d’accés i de pas a infraestructures de servei necessàries. Cal ordenar i definir-ne les característiques tan en plànol com en memòria, en previsió d’un baix manteniment i considerant la pronunciada pendent existent en alguns trams i la necessitat d’accés de vehicles.

En haver dotat de vialitat les parcel·les d’HPO queden suficientment definides i són edificables d’acord els paràmetres reguladors, sent innecessària la seva subjecció a la tramitació de la concreció de l’ordenació de volums, segons estableix l’article 22 de la normativa del pla.

Cal definir la vialitat prevista per la zona d’HPO, justificant l’adequació de la secció proposada a la Orden VI/561/2010, de condicions bàsiques d’accessibilitat i no discriminació dels espais públics.

Les determinacions de l’Estudi d’inundabilitat no es corresponen amb el que diu la memòria del Pla, i identifica les parcel·les amb una numeració de la parcel·lació que no és la proposada, induint a confusió. És necessària l’actualització de l’estudi i corregir la descripció de les actuacions a les necessàries en la nova ordenació, incloent la documentació gràfica.

L’Informe ambiental també indueix a confusió en la identificació de les parcel·les, en concret quan es refereix a les determinacions de l’Estudi d’inundabilitat (pàg. 24 i 25)

L’estudi econòmic presentat, si bé es complementa amb l’explotació prevista de l’equipament privat del golf, es fonamenta en un estudi de mercat de 2016. Cal actualitzar l’estudi de mercat de l’estudi econòmic i financer i justificar que les taxes i primes de risc aplicades s’ajusten a les despeses financeres de desenvolupar un sector en dues fases, en les quals no es podrà desenvolupar l’aprofitament previst fins que no es finalitzi la urbanització de la zona residencial, un cop executat el camp de golf i l’endegament de la riera

En l’estudi de sostenibilitat econòmica no es consideren totes les tipologies per al còmput d’ingressos municipal, ni s’actualitza el document respecte el presentat l’any 2016, considerant les despeses de manteniment dels diferents sistemes d’acord les superfícies definides per la nova ordenació.

En concordança amb el requeriment de l’informe de la CTU, respecte l’esmena del títol de la documentació del Pla parcial, caldrà esmenar els títols de tota la documentació adjunta per fer el document coherent (Memòria del Text refós del Pla, Informe ambiental i Estudi econòmic i financer i sostenibilitat econòmica) i referències al respecte en la memòria (capítol II del document núm. 4).

Cal esmenar la coloració en la llegenda de les claus H i Ph del plànol d’ordenació, segons informe de la CTU.

S’ha de recollir en la normativa del Pla (article 33) que la instal·lació d’aigües regenerades i el subministrament d’aigua necessària per al reg de les zones verdes no tindrà cap cost per a l’ajuntament.

La nova ordenació elimina les zones qualificades de Vp, que s’havia previst entre els habitatges exposats a l’impacte de pilotes del camp de joc i la zona de golf, tanmateix no es justifica quina protecció alternativa es donarà als habitatges (parcel·les 1 a 6 i 103 a 107).

En la memòria del Pla es fa referència reiterada a la tramitació simultània del projecte d’urbanització, el qual no s’ha presentat adaptat a la nova ordenació, pel que s’haurien d’eliminar aquestes referències i si cal recollir la informació corresponent que s’escaigui en el Pla.

La valoració del cost de les obres d’urbanització es manté respecte el pla aprovat inicialment en 14.746.664 €, malgrat haver incrementat la superfície destinada a vialitat en 2.000 m², i haver d’incorporar la previsió d’instal·lació d’un sistema de depuració autònom en compliment de l’informe de l’ACA.

Altres

El promotor ha de donar resposta fonamentada a la totalitat d’al·legacions presentades.”

rieramolinets

ple02 extrafebrer00

Subscriure's

Subscriu-te als butlletins de l'Ajuntament i rebràs les notícies al teu correu electrònic...

Twitter

Facebook Ajuntament