caenfrdeitptrues

El ple de Santa Cristina aprova un avanç de la revisió del POUM per facilitar la participació

El ple de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, reunit ahir a la nit, ha aprovat l’avanç de planejament de la revisió del pla d’ordenació urbanística municipal (POUM). L’avanç del planejament no té altra finalitat que facilitar la participació dels ciutadans en la formulació del POUM. Però, a més, ja incorpora un document inicial estratègic que recull directrius, criteris i objectius que han de centrar els treballs de planejament. Entre els objectius marcats hi ha prioritzar un model de creixement compacte, mantenint l’actual limitació del sòl urbà i revisant l’extensió dels sòls urbanitzables, com també incentivar el desenvolupament de sectors industrials i turístics i minimitzar els riscs d’inundacions del Ridaura. “la nostra voluntat és implicar la ciutadania en la formulació urbanística abans de l’aprovació inicial”, ha recordat el regidor d’Ordenació, planejament i i disciplina urbanística, Narcís Palahí, que va recordar que Santa Cristina va ser un dels primers en impulsar la participació ciutadana en la gestió del pressupost municipal.

La regidora de Participació Ciutadana, Sònia Pujol, ha avançat que el programa de participació ciutadana tindrà diverses fases: concreció del programa; posar en coneixement del ciutadà de les eines; crear comissió informativa i de treball amb la implicació de tots els grups municipals; presentació pública de la iniciació del procés; recull d’idees; presentació pública dels resultats aportats, i aprovació inicial del pla. A partir d’aquí, s’endegarà una segona fase, on el caire d’intervenció dels veïns és més particular, a través d’al·legacions, un cop aprovat inicialment la revisió del planejament.

L’avanç del pla general, redactat per l’empresa Projectes Arquitectura i Urbanisme Canosa-Diez, SLP de Girona, que té com marca modificacions al pla general del 2008, a més d’incorporar sentències judicials que afecten la planificació incorpora el documental inicial estratègic amb una sèrie de punts a tenir en consideració en la revisió. El més important dels objectius és, sens dubte, el de prioritzar un creixement urbà compacte, en continuïtat amb el nucli principal, evitant la creació de nous nuclis residencials o industrials, o consolidant els nuclis dispersos existents. En aquest sentit, es proposa mantenir l’actual delimitació del sòl urbà, posant especial atenció als espais buits que romanen sense desenvolupar. I, en aquest mateix sentit, planteja la revisió de l’actual extensió dels sòls urbanitzables, ajustant-los a les necessitats socials, econòmiques i socials que imposa la situació actual.

Un altre gran objectiu que marca l’avanç és prioritzar el desenvolupament dels sectors industrials i turístics. En aquesta línia, es preveu la revisió dels dos sectors destinats a activitats econòmiques: Molí d’en Tarrés i Molí d’en Reixach-Bernardes. El que es busca és donar sortida a les demandes dels industrials del municipi, sempre que es demostrin que tècnicament i econòmicament són viables.

Respecte al risc d’inundacions, l’objectiu que es proposa és recuperar la funcionalitat natural de l’espai fluvial del Ridaura, permetent que el riu pugui recuperar oportunament les seves planes d’inundació. “Volem potenciar el Ridaura com a eix estructurador del Parc Fluvial”, ha assenyalat l’alcalde, que recorda que Santa Cristina es troba entre dos massissos, el de les Gavarres i el de l’Ardenya. Però també es marca d’estructurar els aparcaments, sense descartar noves zones per permetre la creació de zones de vianants a la zona urbana. A més de potenciar les zones verdes urbanes, reforçar el sistema d’equipaments esportius, protegir els aqüífers, revisar les previsions d’habitatge públic protegit o resoldre la situació urbanística de les dues urbanitzacions emplaçades en el sòl no urbanitzable: Romanyà de la Selva i Barri Salom.

santacristina2

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament