CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI PRESENCIAL 19 MARÇ


Avui, dimarts 19 de març de 2024, a les 14:00 h, es durà a terme el Ple Ordinari Municipal del mes de març, presencialment a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

L'ordre del dia és el següent:

1.- Acta de la sessió del Ple ordinari de 27 de febrer de 2024. Lectura i aprovació.
2.- Dació de compte dels decret d’Alcaldia. Coneixement.
3.- Dació de compte de sentències i interlocutòries. Coneixement.
4.- Dació de compte de l’acord pres per la JGL de data 21 de febrer de 2024 relatiu als preus públics del Concert de Gemma Humet. Coneixement.
5.- Dació de compte de l’acord pres per la JGL de data 21 de febrer de 2024 relatiu als preus públics de la conferència de Sílvia Congost. Coneixement.
6.- Dació de compte del decret d’alcaldia núm. 258/2024 de data 28 de febrer de 2024 relatiu a la liquidació del pressupost de l’exercici 2023. Coneixement.
7.- Dació de compte de l’informe anual emès per la intervenció general de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, relatiu a les resolucions adoptades per l’alcalde de l’entitat local contràries a les objeccions efectuades o, si s’escau, a l’opinió de la intervenció general de la Generalitat de Catalunya, les principals anomalies en matèria d’ingressos, els informes d’omissió de la funció interventora i els resultats del control dels comptes a justificar i de les bestretes de caixa fixa, de l’exercici 2023. Coneixement.
8.-Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant crèdit extraordinari i suplement de crèdit 5/2024. Aprovació inicial.
9.-Proposta d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit mitjançant suplement de crèdit 6/2024. Aprovació inicial.
10.- Proposta d’aprovació de la modificació del Pla Estratègic de Subvencions 2022-2024. Aprovació.
11.- Proposta d’aprovació de les bases reguladores de subvencions a esportistes individuals per les activitats esportives dutes a terme durant l’any 2023. Aprovació.
12.- Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de la subvenció per a activitats dels centres educatius de Santa Cristina d’Aro. Aprovació.
13.- Proposta d’aprovació de les bases específiques reguladores per a la concessió de la subvenció per a activitats d’associacions de familiars d’alumnes (AFA’s) i associacions de mares i pares d’alumnes (AMPA’s) de centres educatius de Santa Cristina d’Aro. Aprovació.
14.- Proposta d’aprovació de l’addenda al conveni de prestació del servei d’Escola de Música de Santa Cristina d’Aro. Aprovació.
15.- Proposicions urgents.
16.- Precs i preguntes.

Podeu assistir presencialment al Ple, que es durà a terme a la Sala de Plens del consistori, o bé seguir-lo en directe per streaming a través del canal de Youtube de l'Ajuntament.


20230623 102441