Comunicat situació de risc de Influença aviària


Durant l’any 2021 i actualment durant el 2022, Europa està patint la major epidèmia d’Influença aviària d’Alta Patogenicitat (IAAP) en aus silvestres i aus de corral observada fins el moment. En total, fins el setembre de 2022, s’han notificat uns 2467 focus en aus de corral (havent-se de sacrificar al voltant de 47,7 milions d’aus de corral d’explotacions afectades), 3573 focus en aus salvatges i 187 en aus captives. A nivell de l’Estat espanyol, la situació és equivalent, amb un total de 111 focus d’IAAP en aus salvatges (dels quals 7 s’han produït a Catalunya), 36 en aus de corral i 3 en aus captives notificats durant el 2022.

El passat 5 d’agost, el Ministeri d’Agricultura, Pesca i Alimentació, va modificar l’Ordre APA/2442/2006 per la qual s’estableixen mesures específiques de protecció en relació a la influença aviària. En aquest sentit, es van modificar els municipis inclosos a la Zona d’Especial Risc d’entrada de la IAAP (ZER) i a la Zona d’Especial Vigilància (ZEV) dels annexos II i III de l’Ordre, respectivament. La identificació dels municipis inclosos a les ZER i ZEV, zones de major risc, es va realitzar a partir d’una anàlisi de risc tenint en compte factors com la densitat de granges d’aus de corral, proximitat a punts de parada d’aus silvestres, proximitat a zones d’aiguamolls, etc.

El període de tardor-hivern, tot i l’excepcional increment de casos detectats aquest estiu, és el període de major risc d’introducció de la malaltia coincidint amb la migració hivernal de les aus del nord i centre d’Europa. Per aquesta raó, és de gran importància que la ciutadania, especialment els titulars d’explotacions avícoles comercials i particulars amb tinença d’aus de corral en règim d’autoconsum, siguin coneixedors de la situació de risc vers la IAAP i de la necessitat d’aplicar mesures de prevenció per tal d’evitar que la malaltia pugui afectar a les granges d’aus de corral, ja siguin comercials com d’autoconsum amb pocs animals.

Per aquests motius, és molt important que sigueu conscients de:

1. La necessitat d’extremar les mesures de bioseguretat a les granges avícoles, especialment aquelles destinades a evitar el contacte directe i indirecte de les aus de corral amb aus silvestres.

  • Fent difusió de la infografia adjuntada mitjançant la seva impressió i col·locació en punts divulgatius estratègics
  • Fent difusió a través de xarxes socials del vostre municipi.
  • Disponibilitat pel personal municipal que puguin tenir per diverses gestions contacte amb persones que desenvolupin activitats relacionades amb avicultura encara que siguin pel seu autoconsum.

2. L’obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem sospitós d’ influença aviària (tos, esternuts, llagrimeig, descàrrega nasal/oral, anorèxia, cianosi del cap, cresta o barbeta, edema facial, diarrea, simptomatologia nerviosa, lesions hemorràgiques, etc).

3. Instar a totes les persones particulars que manteniu aus de corral per autoconsum, que comuniqueu aquesta activitat a l’Oficina Comarcal del DACC corresponent, la qual no comporta pagament de cap taxa ni presentació de documentació addicional.

En aquesta notícia adjuntem dos díptics informatius:

  • Destinat a explotacions avícoles relatiu a les mesures de bioseguretat per impedir l’entrada de la IAAP
  • Destinat a autoconsums sobre el seu registre i mesures de bioseguretat.

2022 8232 2022 8232 20228232 stop influença v1