RESUM PLE ORDINARI PRESENCIAL 25 OCTUBRE


Ahir dimarts, 25 d'octubre de 2022, es va dur a terme el Ple Ordinari Municipal del mes d'octubre, de manera presencial a les 20:30 h a la Sala de Plens de l'Ajuntament.

Podeu visualitzar la sessió de manera íntegra al següent enllaç: https://www.youtube.com/watch?v=tMD7STV2YBs

Durant el Ple, en primer lloc, es van llegir i aprovar les actes del Ple extraordinari urgent, de data 20 de setembre de 2022, i de la sessió del Ple ordinari, de data 27 de setembre de 2022. Seguidament, es va fer la presa de possessió del nou regidor d'ERC, Francisco Gallardo Martínez.

A continuació, es va donar coneixement de les resolucions de l'alcaldia, de sentències i interlocutòries, de la renúncia del regidor de JxCAT-JUNTS, Sr. Jaume Quintana Leria, del passi de regidor no adscrit, Sr. Josep Xifre i Deulofeu, i de la modificació dels membres del Grup Municipal d’ERC-AM.

Tot seguit, el secretari va llegir la proposta de modificació dels membres dels corporatius de les comissions informatives, que va ser aprovada per unanimitat, i la proposta de modificació del cartipàs dels membres dels òrgans supramunicipals, que també va ser aprovada per unanimitat.

La següent proposta, de modificació de les retribucions dels membres del consistori, va ser aprovada amb 10 vots a favor i 2 abstencions, del grup de Guanyarem.

La proposta número 11, d’aprovació de l’expedient de modificació de crèdit 25/2022, es va aprovar per unanimitat i, la número 12, d’aprovació de l’ordenança fiscal núm. 29 d’establiment de la taxa per a drets d’examen per a la participació en convocatòries de selecció de personal, va aprovar-se amb 11 vots a favor i 1 en contra, del partit de Ciudadanos.

La 13ª proposta, d’aprovació de la modificació de l’ordenança fiscal núm. 12 reguladora de la taxa per la utilització privativa o l’aprofitament especial del domini públic local, així com la 14ª, d’aprovació del conveni d’encàrrec de gestió entre l’Ajuntament i el CCBE per a la prestació de serveis d’assistència i assessorament en la prevenció de riscos laborals, es van aprovar per unanimitat.

Les següents tres propostes (15, 16 i 17), sobre l'aprovació de reconeixement extrajudicial de crèdit d’obligacions, es van aprovar per unanimitat, així com la proposta 18, d’aprovació de la moció en defensa de les dones iranianes.

En darrer lloc, la 19ª proposta d’aprovació de la moció amb motiu del dia de l’homenatge a les víctimes de la Guerra Civil i la dictadura, es va aprovar amb 11 vots a favor i 1 en contra, del partit de Ciudadanos.

No hi van haver proposicions urgents però sí precs i preguntes per part de l'Oposició, concretament del partit socialista (PSC), referents als talls de llum a Roca de Malvet i a la remodelació del pàrquing de l'Ajuntament.

Us recordem que podeu assistir de manera presencial als propers plens o bé seguir-los en directe a través del canal de Youtube del consistori: https://www.youtube.com/channel/UCDrhlT3QRf3OITQfqlYry6A