• Inici
  • Notícies
  • CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A FAMÍLIES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS

CONVOCATÒRIA PER A L'ATORGAMENT D'AJUTS PER A FAMÍLIES AMB VULNERABILITAT ECONÒMICA PER A LA REALITZACIÓ D'ACTIVITATS EXTRAESCOLARS


L’objecte d’aquesta convocatòria és atorgar un ajut econòmic per les unitats familiars del municipi amb vulnerabilitat econòmica per a la realització d'activitats extraescolars en matèria d'esports i per a la realització d’activitats extraescolars organitzades per l'AFA de l'Escola Pedralta. El procediment de la present subvenció serà a través de concurrència competitiva.

Beneficiaris:
Tenen dret a sol·licitar la subvenció persones empadronades a Santa Cristina d’Aro que:
- Compleixin els barems i condicions establertes en la corresponent convocatòria
- Tinguin infants nascuts entre el 2016 i 2004 que realitzin activitats esportives a Santa Cristina d’Aro; o que tinguin infants que cursin estudis de primària (De P-3 a 6è) a l’escola Pedralta pel curs 2021-2022 i que realitzin activitats extraescolars organitzades per l’AFA de l’escola Pedralta durant el curs 2021-22.

Quantitat i termini d’aplicació de la subvenció:
L’import de la subvenció serà de:
- 20 beques de 150,00€ per als ajuts per a la realització d'activitats extraescolars en matèria d'esports
- 11 beques de 90,00€ per als ajuts per a la realització d'activitats extraescolars organitzades per l’AFA de l’escola Pedralta.

Les subvencions a les que fa referència la present convocatòria seran atorgades a càrrec a l’aplicació pressupostària 81 23100 48012 i a la 81 23100 48010 corresponents al pressupost municipal de l’exercici 2021 i fins que s’exhaureixi la dotació, estimada en 3.000 € (aplicació 81 23100 48012) i 1.000 € (aplicació 81 23100 48010). Un cop exhaurida, malgrat tenir-hi dret, les persones beneficiàries no podran accedir a la subvenció. En cas que la demanda d’ajuts superi el crèdit de l’aplicació pressupostària, aquests s’atorgaran atenent a la valoració que es faci de les peticions.

Presentació de sol·licituds:
El termini límit per a la presentació de sol·licituds serà de 10 dies hàbils comptats a partir de l’endemà de la publicació de l’extracte de la convocatòria al BOP (publicat en data 15 de novembre de 2021). Les sol·licituds s’hauran d’adreçar a l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, amb el model d’instància oficial que es podrà obtenir al Registre d’Entrada de l’Ajuntament o bé omplir-lo directament al model editable inclòs a la web municipal, conjuntament amb la documentació que es demana a la convocatòria.

Trobareu més informació sobre la documentació a entregar, criteris de concessió i instruccions del procediment, entre d'altres, al PDF adjunt que podeu consultar aquí.

team g27b990528 1280

Facebook

Instagram

Twitter