SUBVENCIÓ PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR


L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat les subvencions per a llibres i material escolar destinades a famílies empadronades a Santa Cristina d’Aro amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per l’emergència sanitària de la Covid-19 que tinguin infants que cursin estudis de primària (de P-3 a 6è) a l’Escola Pedralta i secundària obligatòria (ESO) a l’Institut Ridaura durant el curs 2021-22.

L’import de l'ajut serà de 75 € per a l'alumnat de primària i Educació Secundària Obligatòria i de 50 € per a l'alumnat d’educació infantil (P3, P4 i P5).

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones empadronades al municipi de Santa Cristina d’Aro amb infants que cursin estudis de primària (De P-3 a 6è) a l’Escola Pedralta i Estudis de Secundària Obligatòria (ESO) a l’Institut Ridaura i que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries davant l’Estat i la Generalitat de Catalunya imposades per les disposicions vigents.
  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions fiscals i financeres amb l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro.
  • Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.
  • Si la persona sol·licitant i la resta de membres de la unitat de convivència disposen d’altres béns immobles que no sigui l’habitatge habitual.


PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 14 al 28 de juny

TRÀMIT ELECTRÒNIC (cal certificat digital) o PRESENCIAL

Trobareu tota la informació sobre la convocatòria i els documents necessaris per a realitzar la vostra sol·licitud clicant a: SUBVENCIÓ PER A LLIBRES I MATERIAL ESCOLAR


subvencions llibres

 

 

Facebook

Instagram

[ingallery id="1"]

Twitter