caenfrdeitptrues

CONVOCATÒRIA PLE ORDINARI 23 FEBRER

Avui dimarts 23 de febrer de 2021 es durà a terme el Ple Ordinari Municipal, a distància i per mitjans telemàtics.

L'ordre del dia és el següent:
1. Actes de les sessions del Ple extraordinari, de data 20 de gener de 2021, i del Ple Ordinari de data 26 de gener de 2021.- Lectura i aprovació.
2. Resolucions de l'alcaldia.- Coneixement.
3. Proposta d'aprovació de la ratificació dels decrets d'alcaldia números 57 i 60 ambdós signats per l'alcaldessa-presidenta en data 5 de febrer de 2021.
4. Proposta d'aprovació provisional de la modificació de part de l'article 5 "exempcions i bonificacions", apartat 2, de l'ordenança fiscal número 9 reguladora de la taxa pel servei de recollida i tractament de residus.
5. Proposta d'aprovació provisional de la modificació dels articles "2.-Obligats al pagament", "3-Quantia", "4.- Autorització", "5.- Normes d'aplicació", "6.- Impagament", de l'ordenança fiscal número 19 reguladora dels preus públics per a la prestació del servei de deixalleria municipal.
6. Proposta d'aprovació provisional de la modificació dels articles "34.- Del comportament dels usuaris de la deixalleria", "35.- Del caràcter de la deixalleria" i "l'annex 3.- Límit d'admissió de residus a la deixalleria", de l'ordenança reguladora de la neteja pública i de la gestió dels residus municipals a Santa Cristina d'Aro.
7. Proposta d'aprovació inicial del Reglament municipal de funcionament del registre municipal d'entitats de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
8. Proposta d'aprovació de la quarta i última pròrroga del contracte per a la gestió del servei públic municipal de recollida de residus, sòlids urbans, recollida selectiva de residus i neteja viària del municipi de Santa Cristina d'Aro, adjudicat a l'empresa GBI Serveis SAU.
9. Proposta d'aprovació de la moció presentada per la Federació de Municipis de Catalunya, en suport al dret a morir dignament.
10. Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal de Ciutadans de Santa Cristina d'Aro - Partido de la Ciudadanía, per instar al Consistori, la creació de la figura del síndic de greuges en l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro.
11. Proposicions Urgents:
      11.1.- Proposta d'aprovació de la moció presentada pel Grup Municipal de "Guanyarem" per demanar l'indult de Pablo Hasel per defensar la llibertat d'expressió.
12. Precs i preguntes.

Podreu seguir el ple en directe a través d'aquest enllaç, que estarà actiu a partir de les 20:30h: https://bit.ly/2ZH2kBk

sala plens

Twitter

Facebook Ajuntament