caenfrdeitptrues

APROVAT PER UNANIMITAT EL POUM DE SANTA CRISTINA D’ARO EN BASE A LA SENTÈNCIA DEL PLA DIRECTOR URBANÍSTIC PER A LA SOSTENIBILITAT DEL TERRITORRI

El passat divendres 19 de febrer es va aprovar per unanimitat, en el Ple Extraordinari convocat per a l’ocasió, l’aprovació inicial dels documents que integren la revisió del Pla d’Ordenació Urbanística Municipal (POUM) de Santa Cristina d’Aro.

La revisió d’aquest planejament urbanístic general, aprovat l’any 2008, ha estat motivada per la necessitat de donar compliment a sentències judicials que l’afecten, i d’adaptar-lo al planejament territorial i urbanístic vigent al que ha de subjectar-se, principalment al Pla territorial parcial de les Comarques Gironines de 2010, a les seves directrius de paisatge i al Pla Director Urbanístic de Revisió dels Sòls no Sostenibles del Litoral Gironí aprovat el gener del 2021.

La revisió del POUM recull el fruit d’un llarg procés de participació ciutadana en la presa de decisions que, un cop assolides les obligacions ja exposades que la justifiquen i motiven, proposa adaptar el vigent model d’ordenació urbana a les noves circumstàncies existents l’any 2021, en un context clarament diferent d’aquell en el que va néixer el planejament urbanístic l’any 2008.

La revisió posa en evidència el desajust existent entre alguns dels propòsits i determinacions d’aquest planejament vigent amb el marc social, ambiental, paisatgístic, econòmic, legal i normatiu que subratlla i, alhora, condiciona les necessitats públiques i privades que el municipi i els seus habitants es plantegen a dia d’avui per un horitzó temporal pròxim. En un context de canvi climàtic i crisi econòmica, tots aquests conceptes fan que els processos de planificació urbanística es fonamentin en la cultura territorial que, com a societat, hem adquirit i que qüestiona alguns dels principis que foren la referència sobre la que es va projectar el marc urbanístic actual.

Aquesta cultura territorial s’ha evidenciat al llarg del debat ciutadà que ha posat l’accent en la necessària valorització del territori i el seu paisatge, en la correcció dels desajustos que mostra el planejament en relació al model de creixement, en la necessitat de corregir els dèficits urbanístics existents en les urbanitzacions històriques disperses pel municipi i en potenciar els valors socials, culturals, comercials i esportius que ofereix la zona urbana central estructurada entre el carrer de La Teulera i el parc del Ridaura.

El procés participatiu ha permès compartir i posar en pràctica estratègies de planejament que han buscat l’equilibri entre les necessitats socials, les activitats econòmiques, la diversitat i el funcionament dels ecosistemes, així com el valor del seu paisatge tant del medi rural com del medi urbà, garantint els serveis urbans i ambientals essencials per al benestar de les persones.

Un cop revisades les extensions dels creixements admissibles en compliment de la Sentència del TSJC, que dicta extingir un total de 132.9 ha de sòl residencial no desenvolupat, i de l’extensió dels creixements admissible que determinen el PTP-CG i el PDU-RSNS-LG, que els limiten a un màxim de 12,7 ha de sòl, el nou POUM classifica com a sòl urbà un total de 586,18 ha., com a sòl urbanitzable residencial i industrial un total de 34,61 ha., restant un total de 6.154,80 ha. de sòl que classifica com a sòl no urbanitzable que en la seva major extensió resulta protegit al situar-se en la zona nord del PEIN Les Gavarres, en la zona sud del PEIN Cadiretes i en la zona central de l’espia fluvial del Ridaura.

Així doncs, el nou Pla és el marc de referència que la població de Santa Cristina d’Aro i la seva administració es fixen en matèria urbanística i que recull les estratègies i els objectius que es varen acordar per tal d’assolir, en el futur, un desenvolupament social, ambiental, econòmic i urbanístic sostenible.

NOTA: El POUM es penjarà a la pàgina web de l’Ajuntament durant aquesta setmana, tan bon punt s’hagi publicat oficialment.

Roda premsa POUM Sta Cristina 33

Foto: D'esquerra a dreta, Jaume Quintana (regidor Obra Pública), M Lourdes Fuentes (alcaldessa) i Josep Xifra (regidor Urbanisme), repassant plànols inclosos al nou POUM.

Twitter

Facebook Ajuntament