Modificació de les dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats ténen la obligació de comunicar qualsevol variació de les seves dades registrals.

Per a fer-ho, les entitats poden fer servir aquests models normalitzats per a comunicar les variacions dels càrrecs directius, així com les dades anuals que s'han d'actualitzar (Pressupost anual, activitats anuals, certificat del nombre de socis anual).

Cal presentar la instància de modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats que trobareu a l'enllaç adjunt al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, juntament amb la fitxa de dades de l'entitat degudament omplerta amb les variacions que hagi sofert l'entitat.

Per a omplir la instància de modificació d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats, cliqueu AQUÍ