Entitats del municipi

El Registre Municipal d'Entitats

Les entitats que operen a Santa Cristina d'Aro estan recollides al Registre Municipal d'Entitats.

El Registre Municipal d'Entitats és una relació de les entitats existents al municipi. La inscripció al Registre Municipal d'Entitats és voluntària i es pot fer en qualsevol moment, un cop s'hagi fet el tràmit de creació de l'entitat.

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats ténen la obligació de comunicar qualsevol variació de les seves dades registrals.

Per a què serveix inscriure's al Registre Municipal d'Entitats?

Les entitats inscrites en aquest registre poden sol·licitar l'ús dels recursos públics municipals, presentar-se a les diferents convocatòries de subvencions i, en resum beneficiar-se  de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l'obligació de promoure en l'àmbit de l'associacionisme.

Procés d'INSCRIPCIÓ d'una entitat de nova creació al Registre Municipal d'Entitats

Procès de MODIFICACIÓ de les dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Procés de BAIXA d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats


Santa Cristina d'Aro té un ric teixit social amb més de 40 entitats sense ànim de lucre actives.
Hi trobareu entitats d'oci, culturals, de l'àmbit de l'educació, esportives, d'igualtat, juvenils, de lleure, mediambientals, polítiques i socials.
Les entitats que apareixen al següent llistat són les entitats que estan donades d'alta al Registre Municipal d'Entitats de l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro

Procés de baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

La baixa al Registre Municipal d'Entitats es pot produir:

- Per canvi de domicili social de l'associació a una altra població

- Per dissolució de l'entitat

Per tal que una associació es doni de baixa al Registre Municipal d'Entitats, cal que presenti la instància de baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats que trobareu en l'enllaç adjunt, degudament omplerta, al Registre General d'entrada de l'Ajuntament juntament amb la documentació acreditativa que es sol·licita.

Per a omplir la instància de baixa d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats, cliqueu AQUÍ

Alta de dades al Registre Municipal d'Entitats

La inscripció al Registre Municipal d'Entitats és voluntària i es pot fer en qualsevol moment, un cop s'hagi fet el tràmit de creació de l'entitat.

Aquesta és la documentació que ha de presentar una associació de nova creació a l'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro per tal que es pugui beneficiar de les mesures de foment que les administracions públiques tenen l'obligació de promoure en l'àmbit de l'associacionisme (Art. 31 de la Llei Orgànica 1/2002 de 22 de març, d'Associacions).

Per a fer-ho cal que es presenti la instància d'alta d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats que trobareu a l'ellaç adjunt, degudament omplerta, al Registre General d'entrada de l'Ajuntament juntament amb els documents acreditatius que es sol·liciten i la fitxa de les dades de l'entitat degudament omplerta.

Per a omplir la instància d'alta d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats, cliqueu AQUÍ

Modificació de les dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats

Les entitats inscrites al Registre Municipal d'Entitats ténen la obligació de comunicar qualsevol variació de les seves dades registrals.

Per a fer-ho, les entitats poden fer servir aquests models normalitzats per a comunicar les variacions dels càrrecs directius, així com les dades anuals que s'han d'actualitzar (Pressupost anual, activitats anuals, certificat del nombre de socis anual).

Cal presentar la instància de modificació de dades d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats que trobareu a l'enllaç adjunt al Registre General d'Entrada de l'Ajuntament, juntament amb la fitxa de dades de l'entitat degudament omplerta amb les variacions que hagi sofert l'entitat.

Per a omplir la instància de modificació d'una entitat al Registre Municipal d'Entitats, cliqueu AQUÍ

Facebook

Instagram

Twitter