PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM) aprovat definitivament per la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona en la sessió de 26/09/2007, i publicat en el DOGC núm. 5042 de 7/01/2008.

La normativa del POUM i els plànols normatius d’ordenació incorporen les modificacions puntuals aprovades.

Així mateix, es dona compliment a la sentència núm. 114, dictada el 14 de febrer de 2013 pel Tribunal Superior de Justícia de Catalunya, en relació amb el recurs ordinari 495/2008 interposat per Suberolita SA contra l’acord de la Comissió Territorial d’Urbanisme de Girona de 24/7/2007, d’aprovació definitiva del Pla d’ordenació urbanística municipal (POUM).


Normativa:
Normativa urbanística

Memòria:
Memòria

Informe ambiental:
Informe Ambiental
Memòria Ambiental

Catàleg Patrimoni:
Catàleg patrimoni

Catàleg masos:
A Masies i Cases Noves
B Masies i Cases Noves
C Masies i Cases Noves
Catàleg Masies i Cases Rurals

Estudi Hidraulic:
Estudi hidraulic

 

Plànols informatius:    

i1
i2
i3
i4
i5
i6
i7
i8
i9
i10
i11
i12
i13
i14
i15
i16
i17
i18
i19
i20
i21
i23
i24a
i24b
i24c

                                                


                                        

Plànols normatius 2021 (compliment sentència):                                       

n-1_modificat
n-2a
n-2b_modificat
n-2c_modificat                               
n-3.1
n-3.2
n-3.3
n-3.4                                                               
n-3.5_modificat
n-3.6_modificat
n-3.7_modificat
n-3.8
n-3.9
n-3.10_modificat
n-3.11_modificat
n-3.12
n-3.13
n-3.14
n-4.1
n-4.2
n-4.3
n-4.4_modificat
n-4.5_modificat
n-4.6
n-4.7_modificat
n-4.8_modificat
n-4.9_modificat
n-4.10_modificat
n-4.11_modificat
n-4.12
n-4.13
n-4.14_modificat
n-4.15
n-4.16_modificat
n-4.17_modificat
n-4.18
n-4.19
n-4.20
n-4.21
n-4.22
n-5.1 Electricitat aigua
n-5.2 Electricitat aigua
n-5.2 Sanejament gas
n-5.3 Electricitat aigua
n-5.3 Sanejament gas
n-5.4 Electricitat aigua
n-5.4 Sanejament gas
n-5.5 Electricitat aigua
n-5.5 Sanejament gas
                                                                          

 

 

                       

                                                                                               

 

 

 

 

Política Ambiental

L'Ajuntament de Santa Cristina d'Aro conscient que la realització de les seves activitats a les instal·lacions municipals (oficines municipals i Escola Bressol) incideixen en el medi ambient, i que com a administració púbkica local ha de ser un referent per tots els ciutadans i empreses del municipi, ha desenvolupat un sistema de gestió ambiental segons el Reglament europeu EMAS pel qual ha establert uns compromisos de gestió ambiental. Aquests els trobareu en el següent document adjunt:

politica.png