Policia Comunitària

Nou model d’actuació policial a Santa Cristina d’Aro, policia de proximitat o comunitària

L'actuació de la policia local s’ha de basar en criteris d'implicació social, presència en el territori, proximitat a la ciutadania i voluntat de servei. Aquests principis bàsics i genèrics s'han d'adequar a la realitat de cada moment, a la demanda social i a l'eficàcia en l'assignació dels recursos disponibles.

La policia de proximitat té uns principis bàsics que determinen la seva forma de treballar, com ara apropar-se a la ciutadania, amb més presència al carrer, per enfortir la prevenció i conèixer la realitat dels problemes que preocupen els veïns i les seves necessitats. El propòsit és donar una resposta de qualitat, efectiva i sobretot preventiva, que permetrà actuar davant els problemes abans que aquests es produeixin.

La policia de proximitat es basa en una forma de treballar que no modifica la tasca de la policia tradicional.

La policia de proximitat és un model policial de desplegament i presència al carrer que va més enllà de l’actuació administrativa o punitiva, atès que pretén la integració com a servei dins la societat de Santa Cristina d’Aro i la corresponsabilitat envers la qualitat de vida de les persones.

Les funcions que desenvoluparà la policia comunitària dependran de l’espai on es materialitzin, per exemple dins l’organització caldran canvis interns (estils de patrullatge, rols, etc.), amb la resta de serveis públics caldrà comptar amb el suport municipal i hi haurà d’haver una col·laboració estreta amb la resta d’entitats de la comunitat.

Per aconseguir la confiança i la col·laboració necessàries de la comunitat en la corresponsabilitat de la seguretat, cal que desenvolupin habilitats relacionals, com tenir la capacitat de comunicar-se de manera eficient, desenvolupar la intel·ligència emocional i incorporar tècniques de mediació i negociació en la resolució de conflictes.

Per incorporar la metodologia de treball necessària per a la resolució de problemes, cal que es desenvolupin habilitats tècniques en cada un dels membres del cos de la policia.

Quan parlem de resolució de problemes en la tasca policial, s’ha de sistematitzar la recollida d’informació i establir canals de col·laboració amb la societat cristinenca que pugui aportar dades que contribueixin a resoldre’ls.

Els problemes s’han de definir a partir de la recollida de dades i redefinir-los, si cal, un cop s’hagin analitzat. L’avaluació ha de ser qualitativa i ha de reflectir els canvis que s’han produït en la qualitat de vida de la ciutadania.

És del tot imprescindible que la policia treballi conjuntament amb tots els sectors de la comunitat del municipi amb l’objectiu d’identificar-ne les preocupacions i trobar les solucions més efectives.

Com s’ha explicat, la policia comunitària és una forma de treballar que va més enllà de la labor de reacció que tradicionalment s’ha associat a la policia, tot i que irremeiablement va associada a aquesta tasca tradicional, la qual no es pot substituir, sinó que ha de complementar-se.

La policia de proximitat incorpora, a les tasques tradicionalment associades a la feina policial, com el control de la delinqüència i l’ordre públic, conceptes com:
✓ la sensació d’inseguretat
✓ la corresponsabilitat
✓ la mediació
✓ la resolució de conflictes
✓ la qualitat de vida
✓ la cohesió
✓ la solidaritat social

Finament cal remarcar que les estratègies genèriques de la policia de proximitat passen per contemplar els següents paràmetres:
✓ El patrullatge planificat
✓ Sistema proactiu
✓ Resolució de problemes
✓ Estructura descentralitzada i basada en valors
✓ Avaluació dels resultats