PADRÓ MUNICIPAL


Què és?

Totes aquelles persones que fixin el seu domicili habitual dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro, han d'estar inscrites en el padró municipal d'habitants. Cal empadronar-se per demanar documents oficials i tenir accés als serveis municipals, així com poder exercir el dret de vot.

Qui ho pot demanar?

Qualsevol persona major d'edat que vulgui fixar la seva residència dins el terme municipal de Santa Cristina d’Aro de forma habitual.

Com es fa?

El tràmit es pot fer personalment a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament, sol·licitant cita prèvia. Cal aportar la documentació que es detalla tot seguit.


DOCUMENTS D'IDENTIFICACIÓ:

  • En vigor de totes les persones majors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

Persones espanyoles: DNI o passaport.

Persones de la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein: targeta de residència, passaport o document d'identitat del país d'origen (en cas d'aportar el certificat del NIE, aquest s'ha d'acompanyar sempre amb el passaport o el document d'identitat del país d'origen).

Persones originàries de la resta de països: targeta de residència o passaport.

  • Documentació d'identificació personal de totes les persones menors d'edat afectades pel tràmit, segons sigui el cas:

Espanyols majors de 14 anys: DNI o passaport.

Espanyols menors de 14 anys: llibre de família o certificat de naixement i, si en tenen, DNI o passaport.

  • Estrangers: targeta de residència o passaport o document d'identitat del país d'origen (aquest darrer document, només si pertanyen a la Unió Europea, Suïssa, Noruega, Islàndia o Liechtenstein). Si a la documentació del menor no hi surten totes les dades dels pares, caldrà aportar la inscripció de naixement o passaport dels pares on hi constin totes les dades del menor.

  • Documentació per a persones representants:

Document judicial de l'acceptació de la tutela legal o escriptures de poders notarials.

Document d'identificació personal de la persona autoritzada.

Document d'identificació personal de la persona autoritzant.

Autorització

  •  Representació

Si s'actua per mitjà d'un representant caldrà acreditar la representació per alguna de les formes següents:

Presentació per via electrònica del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura electrònica per part del representat.

Presentació per via presencial (a l'Oficina d'Atenció Ciutadana de l'Ajuntament o per qualsevol dels mitjans admesos a l'article 16.4 de la Llei 39/2015) del model de representació o bé d'una escriptura de poders amb signatura manuscrita per part del representat.

La representació pot referir-se a un tràmit en concret o a tots els tràmits que es fan davant l'Ajuntament.

  • Documentació relativa al domicili on es fa la inscripció al Padró

Domicili de propietat:

Escriptura de propietat de l'habitatge on la persona que demana la inscripció ha de constar com a propietària. En cas d'haver usdefruit cal l'autorització expressa del titular del dret, signada original i la fotocòpia del seu document d'identificació.

Domicili de lloguer:

Contracte de lloguer vigent (no indefinit) amb una durada mínima de 6 mesos. Si és de vigència inicial inferior a 6 mesos, haurà de ser un contracte prorrogat per sobre d'aquest termini (la pròrroga haurà de constar de manera explícita) acompanyat del darrer rebut pagat.

Contracte de lloguer prorrogat, acompanyat de pròrroga vigent i del darrer rebut pagat.

Altres situacions:

En cas de separació o divorci, sentència on es concedeix l'ús i gaudi de l'habitatge a un dels cònjuges, acompanyada d'un dels documents esmentats anteriorment per a l'acreditació del domicili.

Autorització expressa per a la inscripció al domicili, signada original, d'una persona major d'edat, acompanyada d'una fotocòpia del seu document d'identitat on ha de constar la signatura i només pot autoritzar a empadronar-se al domicili:

El propietari de l'habitatge justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.

El llogater de l'habitatge justificant la titularitat d'acord amb els documents abans esmentat.
 

  • On es fa presencialment?

Oficina d'Atenció a la Ciutadania (OAC)
Plaça Catalunya s/n
17246 Santa Cristina d’Aro

Horari: De dilluns a divendres, de 08.0 a 13.30 h
972837010
Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

 

  • Normativa associada

Llei 7/1985, de 2 d'abril, Reguladora de les Bases del Règim Local
Decret Legislatiu 2/2003, de 28 d'abril, pel qual s'aprova el Text Refós de la Llei municipal i de règim local de Catalunya
Resolució de 16 de març de 2015, sobre instruccions tècniques als Ajuntaments sobre gestió del padró municipal