Calendari contribuent

Tributs de venciment periòdic i notificació col·lectiva

 

Tributs Domiciliats:
 
concepte
Fracció
data Càrrec
· Impost sobre vehicles de tracció mecànica
100%
27/03/2024
 

· Impost sobre béns immobles (urbana)
· Taxa d'Escombraries

                                                                                                                                    

100%
05/07/2024
40%
03/05/2024
30%
 
             30%
02/08/2024
 
                  05/11/2024
 
· Impost sobre béns immobles (rústica)
100%
 05/07/2024
· Taxa entrada vehicles
 
· Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
100%
 25/10/2024
 

 

Tributs no Domiciliats:
 
concepte
Fracció
Període 
· Impost sobre vehicles de tracció mecànica
100%
De l'1 de març al 30 d'abril
 
· Impost sobre béns immobles (urbana)
· Impost sobre béns immobles (rústica)
· Taxa d'Escombraries
· Taxa entrada vehicles
100%
Del 2 de maig al 31 de juliol
 
· Impost sobre activitats econòmiques (IAE)
100%
De l'1 d'octubre al 30 de novembre
 

Com sempre, abans de l’inici del període de cobrança, rebreu els tríptics per efectuar l’ingrés a les entitats bancàries col·laboradores i, tothom qui ho tingui domiciliat, rebrà un carta on es comunicarà l’import, la data de pagament i el compte on es farà el càrrec. En cas que l’entitat bancària no atengui el rebut d’un termini, comportarà l’aplicació immediata de recàrrecs i interessos, per tant, és aconsellable comprovar que les dades bancàries siguin correctes, així com que també ho sigui l’adreça fiscal del contribuent.

En cas de dubtes, podeu demanar qualsevol informació o aclariment dirigint-vos al servei de recaptació (telèfon 972 836089) o a l’adreça electrònica Aquesta adreça de correu-e està protegida dels robots de spam.Necessites Javascript habilitat per veure-la.

Pagament dels tributs

Els tributs periòdics s'han de satisfer dins dels períodes determinats de pagament en voluntària encara que no s'hagi rebut cap document cobratori (notificació) en el domicili, perquè n'hi ha prou amb la notificació edictal.

L'ajuntament de Santa Cristina d'Aro, envia a tots els contribuents, un tríptic, amb l'import, concepte, període de pagament i entitats col·laboradores on podrà efectuar el pagament de tots els seus tributs municipals.

Fer l'advertiment que una vegada transcorregut el període de cobrament sense que el contribuent hagi procedit a realitzar l'ingrés, els deutes seran exigits pel procediment de constrenyiment i meritaran el recàrrec de constrenyiment, els interessos de demora i les costes si s'escau.

Recomanacions

  • Estar permanentment informat del calendari fiscal
  • Domiciliar els pagaments dels seus tributs
  • Notificar tots els canvis de domicili, a efectes de notificacions
  • Pot sol·licitar un duplicat del tríptic dels seus tributs a qualsevol oficina de Caixabank "La Caixa"