caenfrdeitptrues

Ajuts per als treballadors autònoms

El departament de Treball de la Generalitat de Catalunya ha aprovat la convocatòria d'ajuts en forma de prestació econòmica única per a les persones treballadores autònomes, persona física, per a la compensació de pèrdues econòmiques com a conseqüència del coronavirus Covid-19, prevista a l'article 15 del Decret llei 7/2020, de 17 de març, de mesures urgents en matèria de contractació pública, de salut i gestió de residus sanitaris, de transparència, de transport públic i en matèria tributària i econòmica, que consten a l'Annex. La quantia de l’ajut pot ser un màxim de 2.000 euros i el termini s'acaba el 5 de maig.

La convocatòria d’ajuts va adreçada a les persones treballadores autònomes, persona física, donades d'alta com a treballadores autònomes al Règim Especial del Treball Autònom de la Seguretat Social (RETA), amb domicili fiscal, i si escau, el centre de treball a Catalunya. No està adreçat als treballadors autònoms socis de societats mercantils, de societats civils privades, de comunitats de béns, de cooperatives o societats laborals, els membres d'òrgans d’administració de societats i els treballadors i treballadores autònoms col·laboradors.

Decret:

https://dogc.gencat.cat/ca/pdogc_canals_interns/pdogc_resultats_fitxa/?action=fitxa&documentId=871962&language=ca_ES

logotiptreballgencat

Twitter

Facebook Ajuntament