caenfrdeitptrues

Què fem?

 • Oferir informació, orientació i assessorament a les persones amb relació als drets, els recursos socials i les actuacions socials a què poden tenir accés.
 • Detectar les situacions de necessitat personal, familiar i comunitària en el territori.
 • Valorar i fer els diagnòstics social, socioeducatiu i sociolaboral de les situacions de necessitat social a petició de l’usuari o usuària, del seu entorn o d’altres serveis.
 • Proposar i establir el programa individual d’atenció a la dependència i de promoció de l’autonomia personal i revisar-ho quan sigui necessari.
 • Acomplir les actuacions preventives, el tractament social o socioeducatiu i les intervencions necessàries en situacions de necessitat social i fer-ne l’avaluació.
 • Intervenir en els nuclis familiars o convivencials en situació de risc social, especialment si hi ha menors.
 • Impulsar projectes comunitaris i programes transversals, especialment els que cerquen la integració i la participació social de les persones en situació de risc.
 • Prestar serveis d’ajuda a domicili, teleassistència i suport a la unitat familiar o de convivència.
 • Prestar serveis d’intervenció socioeducativa no residencial per a infants i adolescents.
 • Orientar l’accés als serveis socials especialitzats, com els d’atenció diürna i residencial.
 • Promoure mesures d’inserció social, laboral i educativa.
 • Gestionar la tramitació de recursos, serveis i prestacions econòmiques.
 • Aplicar protocols de prevenció i d’atenció davant de maltractaments a persones dels col·lectius més vulnerables.
 • Coordinar-se amb els serveis socials especialitzats, amb els equips professionals dels altres sistemes de benestar social, amb les entitats del món associatiu i amb les que actuen en l’àmbit dels serveis socials.
 • Informar a petició de jutges i fiscals sobre la situació personal i familiar de persones afectades per causes judicials.

Atenció Social Bàsica

L’equip de serveis socials de Santa Cristina d’Aro ofereix atenció i acompanyament  a persones i famílies en situació de risc per tal de millorar la seva qualitat de vida. Totes les persones tenen dret a accedir als serveis socials d’atenció social bàsica, especialment les persones amb:

 

 

Twitter

Facebook Ajuntament