Situacions de vulnerabilitat econòmica i/o pobresa

Per aquelles persones i/o famílies que es troben amb alguna dificultat econòmica, els serveis socials de Santa Cristina d’Aro,  compten amb un conjunt de serveis i prestacions que ofereixen orientació, assessorament, valoració, informació i tractament.

 

-  Servei d’urgències socials. Recurs dirigit a les persones i/o famílies que presenten una problemàtica urgent i greu, i que no pot ser coberta de manera immediata per altres administracions o amb els recursos existents.

-  Servei de distribució d’aliments. El servei ofereix una sèrie de productes alimentaris secs i frescos a aquelles persones o famílies que tenen dificultats greus per a poder fer-se càrrec de les necessitats alimentàries més bàsiques. La valoració i derivació cap a aquest servei la realitza la tècnica de serveis socials i té en compte els ingressos i despeses del nucli familiar. Els aliments arriben del Fons Europeu a través de Creu Roja, entitats privades, donacions voluntàries de la ciutadania i compres que realitza l’Ajuntament quan hi ha manca d’aliments.

-  Servei de Banc de roba. El servei de Banc de roba ofereix roba de segona mà a aquelles persones o famílies que ho necessiten. La roba arriba a través de donacions voluntàries d’entitats o de la ciutadania. La valoració per accés al banc de roba és realitzada per la tècnica de serveis socials i té en compte els ingressos i despeses del nucli familiar. Actualment no hi ha banc de roba a Santa Cristina d'Aro però es fa la derivació al banc de l'agrupació de Parròquies de Sant Feliu de Guíxols - Vall d'Aro. Les prestacions i recursos que es poden gestionar des de Serveis Socials són:

• Prestació de renda mínima d’inserció
• Ajuts per a accedir a justícia gratuïta (advocat d’ofici)
• Odontologia solidària (només derivacions en el termini que marca l’entitat prestadora del servei)

Facebook

Instagram

Twitter