SUBVENCIONS PER A FAMILIES AMB VULNERABILITAT SOBREVINGUDA

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat subvencions per atendre necessitats bàsiques per a famílies amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per l’emergència sanitària del Covid19

L’import de l'ajut serà variable en funció dels membres de la unitat familiar. (Consulteu la convocatòria)

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones empadronades al municipi de Santa Cristina d’Aro que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 14 al 29 de desembre

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen 
2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
2. Els presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Facebook

Instagram

Twitter