EL BALCAR: UN BOSC MADUR

CAT "El Balcar, un bosc madur"
ES "El Balcar, un bosque maduro"
EN "The Balcar, a mature forest"
FR "Le Balcar, une forêt mature"

 

 

CATALÀ

 Un bosc madur, com el del Balcar, és aquell que ha evolucionat sense gaire petjada humana i no ha patit fenòmens extrems.  Com a resultat els arbres són força grans, i això atorga un aspecte imponent a la massa arbrada.

Els boscos madurs són d’alta complexitat, amb molts estrats i molta fusta morta en fases diverses de descomposició. Precisament, a la fusta morta hi viu una gran abundor d’organismes: líquens, molses, falgueres, fongs.... Hi abunden els insectes, sobretot els escarabats.  En alguns boscos mediterranis s’hi han trobat 300 espècies diferents d’escarabats que mengen fusta morta, entre ells l’impressionant escanyapolls (Lucanus cervus), el coleòpter més gran d’Europa, i que també podeu trobar per aquests verals. 

Al Balcar deixem que el bosc evolucioni per ell mateix i es mantingui com un rebost de biodiversitat.

 

ESPAÑOL

Un bosque maduro, como el Balcar, es aquél que ha evolucionado sin mucha intervención humana y no ha sufrido fenómenos extremos. Como resultado los árboles son bastante grandes, lo que otorga un aspecto imponente a la masa arbolada.

Los bosques maduros son de alta complejidad, con muchos estratos y mucha madera muerta en diversas fases de descomposición. Precisamente, en la madera muerta vive una gran abundancia de organismos: líquenes, musgos, helechos, hongos... Abundan los insectos, sobre todo los escarabajos. En algunos bosques mediterráneos se han encontrado 300 especies diferentes de escarabajos que se alimentan de madera muerta, entre ellos el impresionante ciervo volante (Lucanus cervus), el coleóptero más grande de Europa, y que también podéis verlo aquí.

En el Balcar dejamos que el bosque evolucione por sí mismo y se mantenga como una despensa de biodiversidad.

 

ENGLISH

A mature forest, like the Balcar, is one that has evolved without much human footprint and has not suffered extreme phenomena. As a result, the trees are quite large, which gives an imposing appearance to the wooded mass.

Mature forests are highly complex, with many strata and a lot of dead wood in various stages of decomposition. Precisely, in the dead wood lives a great abundance of organisms: lichens, mosses, ferns, fungi... Insects abound, especially beetles. In some Mediterranean forests, 300 different species of beetles have been found feeding on dead wood, including the impressive European Stag Beetle (Luncanus cervus), the largest beetle in Europe, which you can also find here.

In the Balcar we let the forest evolve by itself as a storehouse of biodiversity.

 

FRANÇAIS

Une forêt mature, comme le Balcar, est une forêt qui a évolué sans grande empreinte humaine et qui n’a pas subi de phénomènes extrêmes. De ce fait les arbres sont assez gros, ce qui donne un aspect imposant à la masse boisée.

Les forêts matures sont très complexes, avec de nombreuses strates et beaucoup de bois mort à divers stades de décomposition. Justement, dans le bois mort vit une grande abondance d’organismes: lichens, mousses, fougères, champignons... Les insectes abondent, notamment les coléoptères. Dans certaines forêts méditerranéennes y habitent 300 espèces différentes de coléoptères mangeant du bois mort, dont l’impressionnant Cerf-volant, ou Grande biche (Lucanus cervus), le plus grand coléoptère d’Europe, que vous pouvez également trouver ici.

Dans le Balcar, nous laissons la forêt évoluer par elle même et rester comme un hot spot de biodiversité.

 

 

Bugman95 CC BY SA 3.0