EL BALCAR: UN REBOST DE BIODIVERSITAT

CAT "La fusta morta és un rebost de biodiversitat"
ES "La madera muerta es una despensa de biodiversidad"        
EN "Dead wood is a hot spot of biodiversity"
FR "Le bois mort est un réservoir de biodiversité"

 

 CATALÀ

La fusta morta és un rebost de biodiversitat

   i per això deixem que completi el seu cicle

La fusta morta és un component molt important del bosc, ja que participa de múltiples processos ecològics:

- És fonamental pel reciclatge de nutrients

- És l’hàbitat d’una munió d’organismes

- Ajuda a formar un sòl profund i ric en matèria orgànica

Els fongs i els bacteris són els principals descomponedors de la fusta morta. Diverses espècies d’invertebrats hi fan galeries i esmicolen branques i troncs. Aquesta rica comunitat d’organismes alimenta a molts depredadors, com ara nombroses espècies d’ocells.

La gestió forestal sostenible actual deixa bona part de la fusta morta al bosc, per tal que es descompongui poc a poc, es reciclin els nutrients i n’augmenti la biodiversitat. Així ho fem al bosc del Balcar, on podem gaudir d’un ecosistema madur en permanent transformació.

 

ESPAÑOL

La madera muerta es una despensa de biodiversidad

   y por eso dejamos que complete su ciclo

La madera muerta es un componente muy importante del bosque, ya que participa de múltiples procesos ecológicos:

- Es fundamental para el reciclaje de nutrientes

- Es el hábitat de una multitud de organismos

- Ayuda a formar un suelo profundo i rico en materia orgánica

Los hongos y las bacterias son los principales descomponedores de la madera muerta. Varias especies de invertebrados hacen galerías y desmenuzan ramas y troncos. Esta rica comunidad de organismos alimenta a muchos depredadores, como por ejemplo numerosas especies de pájaros.

La gestión forestal sostenible actual deja buena parte de la madera muerta en el bosque, para que se descomponga poco a poco, se reciclen los nutrientes y aumente su biodiversidad. Así lo hacemos en el bosque del Balcar, donde podemos gozar de un ecosistema maduro en permanente transformación.

 

ENGLISH

Dead wood is a hot spot of biodiversity

   and that’s why we allow it to complete its cycle

Dead wood is an important component of the forest since it participates in multiple ecological processes:

- It is essential for the recycling of nutrients

- It is the habitat of a multitude of organisms

- It helps to form a deep soil rich in organic matter

Fungi and bacteria are the main decomposers of dead wood. Several species of invertebrates make galleries and break down branches and trunks. This rich community of organisms feeds many predators, including several species of birds.

Current sustainable forest management leaves the dead wood in place, so the nutrients are recycled, and the forest biodiversity increases.

In the Balcar forest we can enjoy a mature ecosystem in permanent transformation.

 

FRANÇAIS

Le bois mort est un réservoir de biodiversité

   et c’est pourquoi nous le laissons finir son cycle

Le bois mort est une composante très importante de la forêt, puisqu’il participe à des plusieurs processus écologiques:

- Il est essentiel pour le recyclage des nutriments

- C’est l’habitat d’une multitude d’organismes

- Contribue à former un sol profond riche en matière organique

Les champignons et les bactéries sont les principaux décomposeurs du bois mort. Plusieurs espèces d’invertébrés creusent des galeries et cassent les branches et les troncs. Cette riche communauté d’organismes nourrit de nombreux prédateurs, dont de nombreuses espèces d’oiseaux.

La gestion forestière actuelle laisse une bonne partie du bois mort dans la forêt, de sorte qu’il se décompose peu à peu, les nutriments sont recyclés et sa biodiversité augmente. C’est ainsi que nous procédons dans la forêt de Balcar, où nous pouvons profiter d’un écosystème mature en transformation permanente.

 

FOTO PICOT GARSER Fusta morta