EL CANT DELS OCELLS


CAT El cant dels ocells  
ES El canto de los pájaros  
EN The song of the birds  
FR Le chant des oiseaux  

 

CATALÀ
 Els ocells tenen una gran importància ecològica i social ja que, a més de tenir un paper clau en els ecosistemes terrestres, són excel·lents bioindicadors i importants controladors de plagues d’insectes. A més, la bellesa del seu plomatge i del seu cant té un impacte positiu en la salut humana.

En aquest plafó s’il·lustren 16 dels ocells més habituals de la zona. També s’indica on i quan trobar-los.
Utilitza la càmera del teu telèfon mòbil per accedir al codi QR al costat de cada ocell, per sentir el seu cant.

ESPAÑOL
Los pájaros tienen una gran importancia ecológica y social ya que, además de tener un papel clave en los ecosistemas terrestres, son excelentes bioindicadores e importantes controladores de plagas de insectos. Además, la belleza de su plumaje y de su canto tiene un impacto positivo en la salud humana.

En este panel se ilustran 16 de los pájaros más habituales de la zona. También se indica dónde y cuándo encontrarlos.
Utiliza la cámara de tu teléfono móvil para acceder al código QR junto a cada pájaro, para oir su canto.

ENGLISH
Birds are of great ecological and social importance. They play a key role in terrestrial ecosystems and they are excellent bioindicators and important controllers of insects. The beauty of its plumage and its singing has a positive impact on human health.

This panel shows 16 of the most common birds in the area. It also indicates where and when to find them.
Use the camera of your mobile phone to access the QR code next to each bird to hear its song.

FRANÇAIS
Les oiseaux sont d'une grande importance écologique et sociale car, en plus de jouer un rôle clé dans les écosystèmes terrestres, ils sont d'excellents bio-indicateurs et des contrôleurs importants des insectes ravageurs. De plus, la beauté de son plumage et de son chant a un impact positif sur la santé humaine.

Ce panneau montre 16 des oiseaux les plus communs de la région. Il indique également où et quand les trouver.
Pour ecouter son chant, utilisez l'appareil photo de votre téléphone portable pour accéder au code QR à côté de chaque oiseau.

el cant dels ocells

PLAFÓ CANT OCELLS SANTA CRISTINA ROMANYÀ 1X1 copia