ALZINA SURERA (QUERCUS SUBER)

CAT Alzina surera (Quercus suber)
ES Alcornoque (Quercus suber)
EN Cork oak (Quercus suber)
FR Chêne liège (Quercus suber)

 

 

CATALÀ

Creix a la regió mediterrània occidental, on forma boscos clars sobre sols silícics, en llocs secs i assolellats.

La capçada és poc densa, i això facilita l’existència d’un sotabosc arbustiu força ric, amb una elevada biodiversitat.

L’escorça, gruixuda i rugosa,  és molt característica, i d’ella se’n extreu el suro.  De fet es considera que el suro és una adaptació contra el foc que ajuda a l’arbre a sobreviure als incendis, tant freqüents en la muntanya mediterrània.

Sabies què? Les alzines sureres s’exploten des de l’antiguitat. De l’escorça se’n extreu el suro, que s’aprofita per fer taps, per triturar o per fer aglomerats. També es fabrica un aïllament excel·lent. A les Gavarres i l’Ardenya l’explotació del suro va donar lloc a una important indústria que florí al segle XIX i principis del XX i que va originar el sorgiment de moltes fàbriques.

 

ESPAÑOL

Crece en la región mediterránea occidental, donde forma bosques claros sobre suelos silícicos, en lugares secos y soleados.

La copa es poco densa, lo que facilita la existencia de un rico estrato arbustivo, con una elevada biodiversidad.

La corteza, gruesa y rugosa, es muy característica, y de ella se extrae el corcho. Se considera que el corcho es una adaptación contra el fuego que ayuda al árbol a sobrevivir a los incendios, tan frecuentes en la montaña mediterránea.

¿Sabías qué? Los alcornoques se explotan desde la antigüedad. De la corteza se extrae el corcho, que se aprovecha para hacer tapones, triturar o hacer aglomerados. También se fabrica un excelente aislamiento. En los macizos de las Gavarres y Ardenya la explotación del corcho dio lugar a una importante industria que floreció en el siglo XIX y principios del XX y originó el surgimiento de muchas fábricas.

 

ENGLISH

It grows in the western Mediterranean region, where it forms forests on silicic soils, in dry and sunny places.

The crown is not very dense, which facilitates the existence of a rich shrub layer with a high biodiversity.

The bark, thick and rough, is very characteristic, and the cork is extracted from it. In fact, it is considered that cork is an adaptation against fire that helps the tree to survive fires, so frequent in the Mediterranean mountains.

Did you know? Cork oaks have been exploited since ancient times. The cork is extracted from the bark, which is used to make stoppers, grind or make agglomerates. Excellent insulation is also made. In Gavarres and Ardenya mountains the exploitation of cork gave rise to an important industry that flourished in the 19 th century and the beginning of the 20 th, giving rise to many factories.

 

FRANÇAIS

Il pousse dans la région méditerranéenne occidentale, où il forme des forêts claires sur des sols siliciques, dans des endroits secs et ensoleillés.

La cime est peu dense, ce qui facilite l’existence d’une strate arbustive assez riche avec une grande biodiversité.

L’écorce, épaisse et rugueuse, est très caractéristique, et le liège en est extrait. En fait, on considère que le liège est une adaptation contre le feu qui aide l’arbre à survivre aux incendies, si fréquents dans les montagnes méditerranéennes.

Tu savais que? Les chênes-lièges sont exploités depuis les temps anciens. Le liège est extrait de l’écorce qui sert à fabriquer des bouchons, broyer ou faire des aglomérats. Une excellente isolation est également faite. Dans les montagnes de Gavarres et l’Ardenya, l’exploitation du liège a donné naissance à une importante industrie qui a prospéré au XIXe siècle et au début du XXe, donnant naissance à de nombreuses usines.

Alzina surera