RECOLLIDA SELECTIVA

En la nostra vida diària es generen una gran quantitat de residus, dels quals, actualment, la major part van a parar a l’abocador de Solius, que està quedant obsolet, per tant, aquest mètode d’eliminació ja no és suficient, ni és ambientalment sostenible.

Des de l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro es vol potenciar la recollida selectiva dels residus, per poder fabricar nous productes, o bé per tractar-los adequadament, així com per adaptar-nos a les legislacions existents.

La recollida selectiva consisteix en la separació per materials (anomenades fraccions) per tal d’obtenir-ne recursos i materials o bé aplicar-los un tractament per l’obtenció de noves matèries primeres i esdevenir així recursos materials i/o energètics.

No obstant, per obtenir materials i/o recursos de bona qualitat, és molt important que la separació per materials sigui correcta, ja que la presència d’impropis (residus que no corresponen a la fracció en qüestió) en dificulta el procés.

L’obtenció d’aquests recursos materials o energètics provinents de la recollida selectiva suposa un estalvi econòmic, energètic i de recursos i permet la implementació de models d’economia circular, clau per a la sostenibilitat econòmica i ambiental.

Així mateix, a més de ser un aspecte clau per a l’economia circular, la recollida selectiva és obligatòria tant en l’àmbit domèstic com en les activitats econòmiques comercial, de serveis així com a activitats industrials.

Imatge1.jpg

Facebook

Instagram

Twitter