AUTORITZACIÓ DE CREMA

Santa Cristina d’Aro presenta una gran massa forestal que cobreix gran part del territori, i on hi ha una gran riquesa de flora i fauna que donen lloc als paisatges típics de la zona.

Aquest paisatges es poden veure afectats a causa d’incendis forestals, que cada vegada es produeixen amb més freqüència. Es per això, que existeix l’autorització de crema, per evitar que succeeixin aquestes situacions.

La normativa vigent, deixa constància que entre el 15 de març i el 15 d'octubre, queda totalment prohibit en els terrenys forestals (poblats o no per espècies arbòries) i en la franja de 500 metres que els envolta, realitzar un seguit d’activitats:

  • Encendre foc per a qualsevol tipus d'activitat, sigui quina en sigui la finalitat. Especialment no es poden cremar rostolls, marges i restes d'aprofitaments forestals, agrícoles o de jardineria ni fer focs d'esbarjo. Queda exclosa de la prohibició, dintre de les àrees recreatives i d'acampada i en parcel·les de les urbanitzacions, la utilització dels fogons de gas i de barbacoes d'obra amb mataguspires. Tampoc es pot fer foc per a activitats relacionades amb l'apicultura.
  • Llençar objectes encesos.
  • Abocar escombraries i restes vegetals i industrials de qualsevol mena que puguin ser causa de l'inici d'un foc.
  • Llançar coets, globus, focs d'artifici o altres artefactes que continguin foc.
  • La utilització de bufadors o similars en obres realitzades en vies de comunicació que travessin terrenys forestals.

Entre el període de 16 d'octubre a 14 de març, s'aplica la la Llei 7/2022 de “Residuos y suelos contaminados para una economia circular”, aprovada el passat 9 d'abril (BOE núm. 85, de 09 d’abril de 2022).

L’article 27 d’aquesta llei fa referència a l’eliminació de residus adoptant mesures que garanteixin la protecció de la salut humana i el medi ambient i en el seu punt 3 especifica que no està permesa la crema de residus vegetals generats en entorns agrícoles o silvícoles. Únicament i amb caràcter excepcional i motivat, es pot autoritzar la crema de restes agrícoles i forestals per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues, i la crema de restes forestals per a la prevenció d’incendis quan no existeixin alternatives per la seva eliminació .

Des del primer moment el Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural (DACC), ha estat treballant i ha mantingut diverses reunions amb representants del Ministerio d’Agricultura, Pesca i Alimentación i el Ministerio de Transición Ecológica y Reto Demográfico, per tal de derogar aquest punt o d’aconseguir una moratòria del mateix, la resposta fins al dia d’avui havia estat sempre negativa.

Fa unes setmanes es va aprovar per ponència, una esmena en una altra llei (la Llei de la PAC), per tal de derogar aquest articles 27.3. Però fins que aquesta nova llei no estigui aprovada i publicada al BOE,  la previsió és a finals d’any, la normativa vigent a dia d’avui es la llei 7/2022,  és a dir l’article 27.3 no ha estat derogat i per tant la prohibició de crema de restes vegetals segueix vigent i només es podran cremar restes agrícoles per motius fitosanitaris quan no existeixin altres mètodes per evitar la propagació de plagues quan no existeixin alternatives per la seva eliminació “.

El procediment per tal de gestionar aquests casos i que van dirigits sempre a activitats professionals, és telemàtic encara que també es pot fer de manera presencial.

El tràmit telemàtic està en adaptació i d’aquí a pocs dies totalment adaptat a les noves necessitats.

Aclarim per tant algunes qüestions un cop hi accediu per l’enllaç següent

https://web.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/8776-autoritzacio-activitats-risc-incendi?category=767b5c1e-a82c-11e3-a972-000c29052e2c

 

Aclariments del procediment

  1. Tot i que la documentació apareix a l’apartat “Presencialment” , també es pot presentar de forma telemàtica mitjançant el lloc https://agricultura.gencat.cat/ca/tramits/tramits-temes/Peticio-generica on per tal de facilitar la tasca d’entrega a l’apartat “Assumpte” cal incloure l’Oficina Comarcal on va destinada la sol·licitud.

 aclariment_cremes_1.jpg

 

  1. Al desplegar la pestanya “presencialment” tenim accés al document

Sol·licitud genèrica per a activitats amb risc d’incendi forestal en terrenys forestals i la franja de 500m que els envolta

 

aclariment_cremes_2.jpg

            En l’apartat “Declaro” d’aquesta sol·licitud s’ha d’especificar el cultiu a cremar i la malaltia.

 

  1. Els cultius i plagues que la normativa permet eliminar mitjançant la crema, fins al moment, són les següents i les podreu trobar a l’informe del IRTA del següent l’enllaç: https://agricultura.gencat.cat/web/.content/02-tramits/enllacos-documents/08776/m0276-an11.pdf i en el següent quadre per cultius i conreus:

Cultiu

CÍTRICS

OLIVERA

FRUITERS

VINYA

ARRÒS

HORTÍCOLES

GARROFER, AVELLANER I LLORER

Plagues i malalites

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa

Xylella fastidiosa

Cargol poma

Veure informe IRTA

Xylosandrus compactus-Escarbat negre de l'ambrosia

Citrus Tristeza Virus -Virus de la tristesa

Fitoplasmes

Erwinia amylovora-Foc bacterià

Malalties de la fusta: Botryosphaeria,

     

Huanglongbing - Greening

Malalties de la fusta: Botryosphaeria,

Xanthomonas arborícola pv. Pruni-Taca bacteriana

Eutypa, basidimicets diversos

     

Fitoplasmes

Eutypa, basidimicets diversos

Plum Pox Virus-Sharka

Armillaria

     

Malalties de la fusta: Botryosphaeria,

 

Fitoplasmes

Rossellinia

     

Eutypa, basidimicets diversos

 

Malalties de la fusta: Botryosphaeria,

       

Armillaria

 

Eutypa, basidimicets diversos

       

Rossellinia

 

Armillaria

       
   

Rossellinia

       

  1. El sol·licitant no pot dur a terme la crema mentre no rebi resposta expressa d’autorització per part de l’administració.
  2. Les sol·licituds de cremes de restes vegetals per motius sanitaris (m0276-do1) que us presentin presencialment al registre d’entrada de l’ajuntament les haureu de trametre a l’Oficina comarcal del DACC de la comarca del vostre municipi.

 

Per altra banda us indiquem possibles opcions alternatives a la crema:

 Captura_de_pantalla_2022-11-10_145300.png

 

 

CREMA.png