Planejament i gestió urbanística en tràmit

Aprovació inicial del “Projecte de cessions urbanístiques obligatòries destinades a sistemes a la urbanització Golf Costa Brava de la societat Santa Cristina Development SA”

Podeu accedir a la documentació d'aquest Pla clicant al següent enllaç

Dades del tràmit d'aprovació inicial i informació pública:

- Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió ordinària de data 13/12/22 (acord)

- Publicacions:

 • BOP de Girona núm. 240 de 19/12/22
 • Diari El Punt de 23/12/22
 • e-Tauler

- Termini d'exposició pública: 1 mes

- Data fi informació pública: 23/01/23

Aprovació inicial del “Projecte de cessions urbanístiques obligatòries destinades a sistemes a la urbanització Bell-lloc II de les germanes de Puig”

Podeu accedir a la documentació d'aquest Pla clicant al següent enllaç

Dades del tràmit d'aprovació inicial i informació pública:

- Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió ordinària de data 13/12/22 (acord)

- Publicacions:

 • BOP de Girona núm. 240 de 19/12/22
 • Diari El Punt de 23/12/22
 • e-Tauler

- Termini d'exposició pública: 1 mes

- Data fi informació pública: 23/01/22

Modificació del Projecte d’urbanització del Pla parcial urbanístic SUD-4 sector Pedró

Podeu accedir a la documentació d'aquest Pla, a través del següent enllaç: Modificació del Projecte d'urbanització del Pla parcial urbanístic SUD-4 sector Pedró

Dades del tràmit d'aprovació inicial i informació pública:

- Aprovació inicial: Junta de Govern Local, sessió ordinària de data 25/10/22

- Publicacions:

 • BOP de Girona núm. 223 de 22/11/22
 • Diari El Punt de 17/11/22
 • e-Tauler

- Termini d'exposició pública: 1 mes

- Data fi informació pública: 22/12/22

REVISIÓ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL (POUM)

 Dades del tràmit d'aprovació inicial i informació pública:

- Aprovació inicial: Ple, sessió extraordinària de 19/02/2021

- Publicacions:

 • BOPG núm. 39 de 26/02/21
 • DOGC núm. 8354 de 2/03/21
 • Diari de Girona de 3/03/21
 • Diari El Punt de 4/03/21

- Termini d'exposició pública: 45 dies (hàbils)

- Data fi informació pública: 10/05/21 (inclòs)

 
Documentació aprovada inicialment:

Memòria urbanística:
memoria_urbanistica.pdf
annex_memoria_poum_xarxes_serveis.pdf                                                                          

Normativa urbanística
normes_urbanistiques_poum.pdf

Catàlegs:
01_cataleg_bens_protegits.pdf
02_cataleg_patrimoni_arquitectonic.pdf
03_cataleg_patrimoni_arqueologic.pdf
04_cataleg_patrimoni_etnologic.pdf
05_cataleg_patrimoni_natural_ambiental_paisatgistic.pdf

Catàleg de masies i cases rurals:
cataleg_masies_cases_rurals_1_de_4.pdf
cataleg_masies_cases_rurals_2_de_4.pdf                                      
cataleg_masies_cases_rurals_3_de_4.pdf
cataleg_masies_cases_rurals_4_de_4.pdf
annex_inventari_habitatges_snu_1_de_2.pdf
annex_inventari_habitatges_snu_2_de_2.pdf

Estudi Ambiental Estratègic
eae_poum_sta_cristina.pdf

Estudi d'avaluació de la mobilitat generada:
eamg_poum_sta_cristina.pdf

Estudi d'inundabilitat:
estudi_inundabilitat_poum.pdf

Convenis urbanístics:
conveni_bika_properties_sl.pdf
conveni_cosp.pdf
conveni_gesdip_sa.pdf
conveni_joaquim_esteve_margarita_cots.pdf
conveni_sport_club_santa_cristina_sl.pdf

Àmbits de suspensió de llicències:
inf_susp_llic_poum_sta_cristina_signat.pdf
O5a.pdf
O5b.pdf
O5c.pdf

Plànols xarxes de serveis:
O41a_sanejament.pdf
O41b_sanejament.pdf
O41c_sanejament.pdf                                             
O41d_sanejament.pdf
O42a_aigua.pdf
O42b_aigua.pdf
O42c_aigua.pdf
O42d_aigua.pdf
O43a_electricitat.pdf
O43b_electricitat.pdf
O43c_electricitat.pdf                                          
O43d_electricitat.pdf

 

PLÀNOLS D'INFORMACIÓ:

Ordenació sòl no urbanitzable
I1a.pdf
I1b.pdf
I1c.pdf   

Ordenació sòl urbà i urbanitzable
I2a.pdf
I2b.pdf
I2c.pdf                                             
I2d.pdf
I2e.pdf
I2f.pdf
I2g.pdf
I2h.pdf
I2i.pdf
I2j.pdf
I2k.pdf                                           
I2l.pdf
I2m.pdf
I2n.pdf
I2o.pdf 

PLÀNOLS D'ORDENACIÓ:

Sèrie O1 - Estructura general del territori
O11a.pdf                                                         
O11b.pdf
O11c.pdf
O12a.pdf
O12b.pdf                                            
O12c.pdf
O13a.pdf
O13b.pdf
O13c.pdf
O14a.pdf
O14b.pdf
O14c.pdf
O15a.pdf                                        
O15b.pdf
O15c.pdf                                              

Sèrie O2.1 - Sòl no urbanitzable - Qualificació
O21a.pdf
O21b.pdf
O21c.pdf
O21d.pdf
O21e.pdf                                           
O21f.pdf
O21g.pdf
O21h.pdf
O21i.pdf
O21j.pdf
O21k.pdf 

Sèrie O2.2 - Sòl no urbanitzable - Edificació
O22a.pdf
O22b.pdf
O22c.pdf
O22d.pdf
O22e.pdf                                        
O22f.pdf
O22g.pdf
O22h.pdf
O22i.pdf
O22j.pdf
O22k.pdf

Sèrie O3.1 - Sòl urbà i urbanitzable - Qualificació
O311.pdf                                                             
O312.pdf
O313.pdf
O314.pdf
O315.pdf                                         
O316.pdf
O317.pdf
O318.pdf
O319.pdf
O3110.pdf                                                                
O3111.pdf
O3112.pdf
O3113.pdf                                       
O3114.pdf
O3115.pdf                                                        
O3116.pdf
O3117.pdf
O3118.pdf
O3119.pdf                                            
O3120.pdf
O3121.pdf
O3122.pdf
O3123.pdf
O3124.pdf
O3125.pdf                                                           
O3126.pdf
O3127.pdf                                       
O3128.pdf
O3129.pdf                                                       
O3130.pdf
O3131.pdf
O3132.pdf
O3133.pdf                                         
O3134.pdf
O3135.pdf
O3136.pdf
O3137.pdf
O3138.pdf
O3139.pdf
O3140.pdf
O3141.pdf                                                          
O3142.pdf                                                                     

Sèrie O3.2 - Sòl urbà i urbanitzable - Edificació, alineacions i rasants
O321.pdf                                                             
O322.pdf
O323.pdf
O324.pdf
O325.pdf                                       
O326.pdf
O327.pdf
O328.pdf
O329.pdf
O3210.pdf
O3211.pdf
O3212.pdf
O3213.pdf                                     
O3214.pdf
O3215.pdf                                                       
O3216.pdf
O3217.pdf
O3218.pdf
O3219.pdf                                          
O3220.pdf
O3221.pdf
O3222.pdf
O3223.pdf
O3224.pdf
O3225.pdf                                                          
O3226.pdf
O3227.pdf                                      
O3228.pdf
O3229.pdf                                                      
O3230.pdf
O3231.pdf
O3232.pdf
O3233.pdf                                        
O3234.pdf
O3235.pdf
O3236.pdf
O3237.pdf
O3238.pdf
O3239.pdf
O3240.pdf
O3241.pdf                                    
O3242.pdf