Planejament Urbanístic en Tràmit

AVANÇ DEL PLA D'ORDENACIÓ URBANÍSTICA MUNICIPAL

Aprovació: Ple, sessió extraordinària d'1/08/18

Termini d'exposició pública: 45 dies. Aquest termini s'ampliarà en un mes, donat que coincideix amb el mes d'agost.

Publicacions: DOGC núm. 7684 de 13/08/18, BOP núm. 156 de 13/08/18, diari El Punt de 9/08/18, Diari de Girona de 8/08/18, web i e-Tauler municipals des del dia 3/08/18, i tauler d'anuncis de l'Ajuntament.

Data finalització termini informació pública: 7/11/18.

AMPLIACIÓ DEL TERMINI D'INFORMACIÓ PÚBLICA:

Aprovació: Ple, sessió ordinària de 31/10/18

Termini d'exposició pública: 20 dies. 

Publicacions: DOGC núm. 7748 de 15/11/18, BOP núm. 221 de 19/11/18, diari El Punt de 15/11/18, Diari de Girona de 14/11/18, web i e-Tauler municipals des del dia 22/11/18, i tauler d'anuncis municipal

Data finalització termini informació pública ampliat: 21/12/18.

 

 

Facebook

Instagram

Twitter