Àrea d'Urbanisme

SITUACIÓ DE LA INFLUENÇA AVIÀRIA D'ALTA PATOGENICITAT A CATALUNYA

La influença aviària (IAAP), més coneguda com la Grip Aviar, és una malaltia vírica molt contagiosa que afecta principalment les aus aquàtiques, però també els galls dindi, i aviram en general, causada per un virus del gènere Influenzavirus, tipus A, i caracteritzada per signes que van des d'una lleugera disminució del nombre d'ous, diarrea verdosa, cianosi i edema del cap, de la cresta i de la barba , fins a una infecció fulminant que afecta el sistema nerviós central.

En granges avícoles habitualment produeix una mortalitat del 90% dels animals en 4 dies.

És una malaltia de declaració obligatòria segons l'Oficina Internacional d'Epizoòties (OIE).

El Departament d'Agricultura, Ramaderia , Pesca i Alimentació (DARP) de la Generalitat de Catalunya té un PROGRAMA DE PREVENCIÓ en el que s'hi inclouen les mesures establertes en l'ambit europeu, estatal i català, per tal d'evitar el contagi de la malaltia de les aus salvatges a aus de corral.

A Catalunya s'han delimitat uns municipis compresos dins de les zones de risc de d'introducció de la influença aviària i uns altres dins de zones d'especial vigilància degut a la presència d'aus migratòries que abandonen les zones on han passat la primavera i l'estiu per anar a zones més càlides per a passar l'hivern.

Santa Cristina d'Aro no està inclosa en cap d'aquestes zones.

Tot i això, d'acord amb el que disposa el DARP, i per acord de la Junta de Govern Local del dia 15 de desembre de 2020, vist que els darrers mesos s'han anat declarant diversos focus d'IAAP en països relativament propers com Alemanya, Holanda, Regne Unit, Irlanda o Dinamarca, va acordar posar a disposició de particulars que es dediquin a la cria o manteniment d'aus per a l'autoconsum d'aus de corral aquesta informació tot recordant-los la obligacio de comunicar al DARP aquesta activitat i també la importància i l'obligació de notificar qualsevol sospita de la malaltia.

aus de corral

El Departament d'Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació de la Generalitat ha tramès una nota informativa sobre les mesures que han de complir les explotacions avícoles davant la situació de risc d’introducció de la Influença Aviària (IAAP) a Catalunya. Els últims dies ja s'han detectat casos d'influència aviària a França, i considerant l’elevat risc d’introducció del virus de la IAAP al nostre territori, valorant l’evolució de la situació de la malaltia a Europa i sobretot per la proximitat dels focus en aus de corral declarats a França, el 18 de desembre, s'han aprovat les següents mesures a Catalunya:

Nota informativa sobre les mesures que han de complir les explotacions avícoles davant la situació de risc d’introducció de la IAAP

D’acord amb la resolució ARP/3320/2020, per la qual s’adopten mesures sanitàries de salvaguarda per prevenir la introducció de la Influença Aviària a Catalunya, totes les explotacions ubicades a Catalunya, han de complir les següents mesures de bioseguretat :

- Es prohibeix la cria conjunta d’ànecs i oques amb altres especies d’aus de corral. A aquest efecte, es considera cria conjunta, aquells animals ubicats en un mateix local o recinte; en el cas d’aus estabulades, aquelles que comparteixen la mateixa cubicació d’aire.
- Es prohibeix la cria d’aus de corral a l’aire lliure. No obstant, es podrà autoritzar la col·locació de teles ocelleres o qualsevol altre dispositiu que impedeixi l’entrada d’aus salvatges sempre que l’aliment i l’aigua de beguda de les aus de corral es trobi a l’interior de les instal·lacions o en un refugi que n’impedeixi el contacte amb les aus salvatges.
- Es prohibeix donar aigua a les aus de corral procedent de dipòsits d’aigua on hi puguin accedir aus salvatges, excepte si l’aigua es tracta per tal de garantir la inactivació de possibles virus de la influença aviària
- Els dipòsits d’aigua situats a l’exterior, necessaris per motius de benestar animal per determinades d’aus de corral, han d’estar protegits de manera que no hi puguin accedir aus salvatges.

És obligatori notificar immediatament a l’Oficina Comarcal del DARP corresponent, la detecció d’algun dels següents signes a l’explotació:

  • Disminució del consum de pinso i aigua superior al 20%.
  • Disminució en la posta superior al 5% durant més de 2 dies consecutius, sense causa justificada.
  • Mortalitat superior al 3% durant una setmana, sense causa justificada.
  • Qualsevol signe clínic o lesió post mortem que sospitosa d’ influença aviar. 

Des de l'Àrea d’urbanisme de l’Ajuntament vetllem pel benestar, la igualtat i la seguretat de totes les persones que habiten el municipi, tot promovent l’equilibri territorial, social i ambiental dels diferents barris i indrets que el formen.

Des de l’àrea es planifica, s’ordena i es regula la realitat construïda i el nou teixit urbà en creixement de tal manera que es garanteixi la coexistència sostenible i fluïda dels espais antropitzats amb la base territorial, un entorn natural caracteritzat pels massissos de Cadiretes i Gavarres i pel pas del riu Ridaura entre ells, que creua d’oest a est el terme municipal just pel centre, constituint un eix de comunicació d’escala supramunicipal que possibilita l’accés a la Costa Brava.

Enguany ens hem proposat revisar el planejament urbanístic general que possibilita i regula la implantació dels usos en el territori, el qual procurarà satisfer les expectatives de la població, tan actual com futura, amb l’objectiu que Santa Cristina d’Aro respongui a les necessitats de creixement i desenvolupament amb respecte i harmonia en relació amb l’entorn natural.

Facebook

Instagram

Twitter