Bonificacions i altres beneficis fiscals 2021

Caldrà consultar les Ordenances i Bases corresponents, on consta el detall de les normes i condicions específiques, així com altres beneficis regulats per la legislació vigent.

 

IBI (Impost sobre béns immobles)

Concepte

%

Condicions principals

Ø  Bonificació habitatges protecció oficial

50

-          Període màxim 4 anys

Ø  Bonificació per als titulars de famílies nombroses o monoparentals assimilables a nombroses

50

 

-          Habitatge habitual

-          Informe Serveis Socials

-          Ingressos unitat familiar

-          No disposar d’altres béns immobles tret de l’habitatge habitual

Ø  Bonificació instal·lació captadors tèrmics solars

30

-          Actuació no obligada per la normativa vigent i compatible amb normes urbanístiques

Ø  Subvenció per a persones amb vulnerabilitat econòmica, titulars d’un bé immoble (regit per bases i convocatòria que es publicitaran)

30

-          Límit de 300 € de la quota de l’IBI any anterior i fins exhaurir dotació econòmica

-          Informe de la Comissió de Valoració i presentació de la documentació requerida

-          Ingressos unitat familiar

-          No disposar d’altres béns immobles llevat dels inherents a l’habitatge habitual

Ø  Subvenció borsa de lloguer social

80

-          Llogar l’habitatge a través de la borsa de lloguer social gestionada per l’Oficina d’Habitatge Municipal.

 

Teniu un habitatge en propietat i el voleu llogar?
El Programa de Mediació d’Habitatge et permet fer-ho amb certes garanties de pagament i conservació.
Avantatges:
-       Deducció del 80% de l’Impost sobre béns immobles (IBI) de l’habitatge.
-       Redacció dels contractes i assignació de l’habitatge a un llogater.
-       Garantia de l’Avalloguer, sistema de cobertura per als arrendadors en cas d’instar un procés judicial de desnonament per impagats.
-       Defensa jurídica gratuïta en cas de procés de desnonament per incompliment del contracte.
-       Garantia de retorn de l’habitatge en bones condicions, assegurança multirisc gratuïta davant possibles danys.
-       Supervisió de la bona convivència dins la comunitat de veïns, visites de seguiment a l’habitatge.

Si esteu interessats i voleu més informació truqueu o adreceu-vos a:
Servei Municipal d’Habitatge / Serveis Socials
Ajuntament de Santa Cristina d’Aro
Pl/ Catalunya 1
Tel. 972 837350
17246 Santa Cristina d’Aro

 

Impost sobre vehicles de tracció mecànica

Concepte

%

Condicions

Ø  Bonificació vehicles (assegurança i ITV vigents des d’abans de la meritació de l’Impost) matriculats com a històrics a la Prefectura de Trànsit (RD 1247/1995)

100

-          Presentació de la documentació acreditativa requerida

 

Ø  Bonificació vehicles antiguitat mínima 30 anys inscrits en qualsevol associació de vehicles històrics (assegurança i ITV vigents des d’abans de la meritació de l’Impost)

100

-          Presentació de la documentació acreditativa requerida

Ø  Exempció vehicles per a persones mobilitat reduïda o discapacitat igual o superior al 33%

100

-          Únicament un vehicle

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació  per incorporació catalitzador o canvi aire condicionat per sistema sense CFC

50

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació vehicles híbrids que combinen motors elèctrics i de combustió interna, o qualsevol combustible amb GLP (tres primers anys a partir de l’adquisició o adaptació del vehicle)

75

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació vehicles híbrids que combinen motors elèctrics i de combustió interna, o qualsevol combustible amb GLP (a partir del 4t any de l’adquisició o adaptació del vehicle)

40

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació vehicles elèctrics

75

-          Presentació documentació acreditativa requerida

 

Impost sobre construccions, instal·lacions i obres

Concepte

%

Condicions

Ø  Bonificació instal·lació energies renovables

90

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació habitatges de protecció oficial

50

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació eliminació barreres arquitectòniques

90

-          Únicament a la part del pressupost que afecti aquesta finalitat

-          Presentació documentació acreditativa requerida

 

Impost sobre l’increment de valor dels terrenys de naturalesa urbana

Concepte

%

Condicions

Ø  Exempció per transmissions de dació en pagament, execucions hipotecàries, judicials, etc

100

-          Habitatge habitual

-          No disposar, cap membre de la unitat familiar, d’altres béns immobles llevat dels inherents a l’habitatge habitual

Ø  Bonificació transmissions per causa de mort a descendents i adoptats, els cònjuges i els ascendents i adoptants

90

-          Habitatge habitual del difunt

-          Immoble on es desenvolupa una activitat econòmica i l’adquirent continuï el seu exercici.

-          No es podrà transmetre l’immoble en un període de tres anys

 

Taxa per la tramitació de declaracions, comunicacions, llicències i autoritzacions d’activitats

Concepte

%

Condicions

Ø  Bonificació d’activitats de nova obertura

85

-          Contractació personal inscrit a l’atur, mínim 6 mesos

-          Titular inscrit a l’atur, mínim 6 mesos

Ø  Bonificació a les empreses amb certificat sistema d’ecogestió i ecoauditoria

20

-          Presentació documentació acreditativa requerida

 

Taxa per llicències, comunicacions prèvies, instruments de planejament i gestió urbanístiques

Concepte

%

Condicions

Ø  Reducció de la quota

20

-          Intervenció realitzada mitjançant comunicació prèvia i comprovació posterior.

 

Taxa pel servei de recollida i tractament de residus

Concepte

%

Condicions

Ø  Exempció per a contribuents en situació d’extrema necessitat

100

-          Informe Serveis Socials.

Ø  Bonificació per a pensionistes de jubilació o invalidesa

 

50

-          Habitatge habitual

-          Informe Serveis Socials

-          Ingressos de la unitat de convivència

-          No disposar d’altres béns immobles llevat dels inherents a l’habitatge habitual

Ø  Utilització de la deixalleria municipal, 5 aportacions anuals

5

-          Tarja que certifiqui les aportacions, segons normes

Ø  Utilització de la deixalleria municipal, 10 aportacions anuals

10

-          Tarja que certifiqui les aportacions, segons normes

 

Taxa per la prestació del servei d’Escola Bressol

Concepte

%

Condicions

Ø  Exempció per a contribuents en situació d’extrema necessitat

100

-          Informe Serveis Socials.

Ø  Bonificació hora complementària

10

-          Alumnes que facin hora complementària matí o migdia

Ø  Bonificació hora complementària

25

-          Dos germans que realitzin hora complementària (matí o migdia)

-          Descompte en un dels germans

Ø  Exempció de l’hora complementària mensual a famílies amb infants matriculats a l’escola Pedralta

100

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació de les quotes d’assistència i menjador per a nens fixos a famílies qui hi tinguin més d’un fill matriculat

25

-          Aplicable sobre la quota a partir del segon fill i següents

Ø  Bonificació de la quota d’assistència a famílies nombroses o monoparentals

30

-          Informe Serveis Socials

-          Ingressos unitat convivència

-          No disposar d’altres béns immobles llevat dels inherents a l’habitatge habitual

Ø  Exempció de l’hora complementària mensual del Casalet d’Estiu a famílies amb infants matriculats al Casal d’Estiu

 

-           

 

 Taxa per la prestació del servei de casal

Concepte

%

Condicions

Ø  Descompte per a infants empadronats a Santa Cristina

20

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació de la quota d’assistència a famílies nombroses o monoparentals

30

-          Informe Serveis Socials

-          Ingressos unitat convivència

-          No disposar d’altres béns immobles llevat dels inherents a l’habitatge habitual

Ø  Bonificació de la quota pel segon germà empadronat

15

-          Presentació documentació requerida

 

Taxa per les entrades de vehicles a través de les voreres i les reserves de via pública per a ús comercial i industrial

Concepte

%

Condicions

Ø  Bonificació persones amb mobilitat reduïda

90

-          Presentació, durant el primer trimestre, de la documentació acreditativa requerida

 

Taxa per la prestació del servei d’Escola Municipal de Música

Concepte

%

Condicions

Ø  Exempció de pagar matrícula alumnes del programa de sensibilització musical

100

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Dret a una prova gratuïta, amb horari a convenir, abans de formalitzar la inscripció a l’Escola Municipal de Música

100

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació en la matrícula a partir del segon germà o familiar de fins a segon grau

50

-          Presentació documentació acreditativa requerida

Ø  Bonificació de la quota als alumnes que provinguin de famílies nombroses o monoparentals

25

-          Informe Serveis Socials

-          Ingressos unitat convivència

-          No disposar d’altres béns immobles llevat dels inherents a l’habitatge habitual