caenfrdeitptrues

Habitatge Protegit

• REGISTRE SOL·LICITANTS D’HABITATGES AMB PROTECCIÓ OFICIAL DE CATALUNYA (RSHPO)
A partir de gener de 2010 i tal com preveu la Llei de Dret de l’Habitatge, per poder participar en un sorteig d’adjudicació d’habitatges amb protecció social, serà requisit imprescindible estar inscrit en el Registre de Sol·licitants d’Habitatge amb Protecció Oficial.

Subscriure's

Twitter

Facebook Ajuntament