caenfrdeitptrues

SUBVENCIONS CASAL D'ESTIU 2020

FINALITZAT EL TERMINI DE PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS

L’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro ha convocat les subvencions per al casal d'estiu destinades a les famílies amb vulnerabilitat econòmica sobrevinguda per l'emergència sanitària del COVID-19 del municipi de Santa Cristina d’Aro que tinguin infants que hagin participat al casal d'estiu de Santa Cristina d'Aro.

L’import de l'ajut serà aproximadament d'un 40% de la quota abonada pel servei de casal d'estiu.

Tenen dret a sol·licitar la subvenció les persones empadronades al municipi de Santa Cristina d’Aro amb infants que hagin participat al servei de casal d'estiu de Santa Cristina d'Aro i que compleixin els barems econòmics i les condicions establertes en la convocatòria.

 No serà aplicable en els següents casos:

  • Quan no s’estigui al corrent en el compliment de les obligacions tributàries o davant la Seguretat Social imposades per les disposicions vigents.
  • Quan s’hagi estat sancionat mitjançant resolució ferma amb la pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions segons la Llei general de subvencions (38/2003, de 17 de novembre), o la Llei general tributària.
  • A persones que hagin estat condemnades mitjançant sentència ferma a la pena de pèrdua de la possibilitat d’obtenir subvencions o ajuts públics.

PRESENTACIÓ DE SOL·LICITUDS: Del 24 de juliol al 7 d'agost

TRÀMIT ELECTRÒNIC (Cal certificat digital): Per a tramitar electrònicament aquest a subvenció, cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen 
2. Que un cop omplerts els adjunteu al tràmit genèric que trobareu AQUÍ

TRÀMIT PRESENCIAL: Per a presentar presencialment aquesta subvenció cal que:
1. Us descarregueu i ompliu els models específics que s'annexen
2. Els presenteu al registre d’entrada de l’ajuntament de Santa Cristina d’Aro (INDISPENSABLE CITA PRÈVIA al tel. 972 83 70 10)

Twitter

Facebook Ajuntament