Projectes en informació pública

Aprovació inicial de projectes d’obra local ordinària per a la legalització de tres instal·lacions fotovoltaiques al municipi de Santa Cristina d’Aro

En data 18 de maig de 2023 ha sortit publicada en el Butlletí Oficial de la Província de Girona núm. 96 l'aprovació inicial dels projectes d’obra local ordinària per a la legalització de tres instal·lacions fotovoltaiques al municipi de Santa Cristina d’Aro, datats de gener de 2023:

-             A la coberta del centre d’educació primària i infantil

-             A la coberta de l’Ajuntament

-             A la coberta del pavelló esportiu

 

Es fa saber, que el termini d'informació pública comença el dia 19/05/2023 i fins al dia 29/06/2023.

 

Podeu accedir i descarregar els tres projectes d’instal·lació de fotovoltaica a Santa Cristina d’Aro mitjançant el següent enllaç de OneDrive:

 

Projectes d’instal·lació de fotovoltaica

Aprovació inicial del projecte modificat (lot 1 i 3) i actualització dels preus dels lots 2 i 3 de les obres de construcció de la nova biblioteca municipal Baldiri i Reixac de Santa Cristina d’Aro

Es fa saber, que el dia 30 de març de 2023 va sortir publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 63, l'aprovació inicial del projecte modificat (lot 1 i 3) i actualització dels preus dels lots 2 i 3 de les obres ordinàries de construcció de la “nova biblioteca Baldiri i Reixac” al municipi de Santa Cristina d’Aro.

El termini d'informació pública és de quinze (15) dies hàbils, al tractar-se d’una tramitació de caràcter urgent, iniciant-se el dia 31/03/2023 fins al 24/04/2023.

Es pot accedir al Projecte modificat mitjançant l'enllaç de OneDrive que tot seguit es detalla:

https://santacristinadaro-my.sharepoint.com/:f:/g/personal/secretaria_santacristinadaro_onmicrosoft_com1/Egx1Gup-aDtCkJuAoKtyynABZiFPNbIv_xmP81z1dz0xhg?e=cHjtTP

 

Aprovació inicial del projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte d’abastament en alta a la Vall de Solius”

El Ple de l’Ajuntament, a la sessió ordinària realitzada el dia 28 de febrer de 2023, va aprovar inicialment el projecte d’obra local ordinària anomenat “Projecte d’abastament en alta a la Vall de Solius”, que té per objecte estendre la xarxa municipal d’aigua fins a la vall de Solius, així com la relació concreta i individualitzada dels béns i drets de necessària ocupació, adquisició o constitució d’una servitud d’aqüeducte legal per a l’execució del Projecte esmentat.
L'anunci de l'aprovació inicial del Projecte ha estat publicat en el Butlletí Oficial de la Província de Girona número 46 del 07/03/2023 i a l'E-Tauler de l'Ajuntament, i el termini d'informació pública comença el dia 08/03/2023 fins al 20/04/2023.
Es pot accedir al projecte esmentat mitjançant l’enllaç de OneDrive que tot seguit es detalla:

Projecte Abastament en Alta Vall de Solius

 

 

 

Aprovació inicial de l’inventari i projecte executiu de l’enllumenat públic exterior del municipi de Santa Cristina d’Aro

En data 09/12/2022 ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l'anunci d'aprovació inicial del l’inventari i projecte executiu de l’enllumenat públic exterior del municipi de Santa Cristina d’Aro.

El termini d'informació pública comença el dia 12/12/2022 i finalitza el 24/01/2023.

Podeu accedir a l’inventari i projecte executiu esmentat mitjançant l’enllaç de OneDrive que tot seguit es detalla:

E115.3 2022-0007

 

Aprovació inicial del Text refós de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació estructural i redistribució de l’edifici annex a l’oficina de turisme destinat a sanitaris a Santa Cristina d’Aro

En data 24/10/2022 ha sortit publicat al Butlletí Oficial de la Província de Girona l'anunci d'aprovació inicial del Text refós de redacció del projecte i direcció de les obres de rehabilitació estructural i redistribució de l’edifici annex a l’oficina de turisme destinat a sanitaris a Santa Cristina d’Aro presentat en data 16 de setembre de 2022 (RE6558/2022).

El termini d'informació pública comença el dia 25/10/2022 i finalitza el 07/12/2022.

Podeu accedir al Text refós del projecte esmentat mitjançant l’enllaç de OneDrive que tot seguit es detalla:

Text Refos Projecte E117.5 11-2021