Expedients en informació pública

Aprovació inicial de la modificació de crèdit 13/2022

Es fa saber que l’Ajuntament de Santa Cristina d’Aro, en Ple a la sessió ordinària del dia 26 de juliol de 2022, ha adoptat l’acord d’aprovació inicial de modificació de crèdit 13/2022 de crèdits del pressupost del 2022 i l’aprovació de modificació del Pla d’inversions segons l’expedient de modificació de crèdit 13/2022 per a l’exercici 2022.


L’acord d’aprovació inicial, en compliment del que es disposa a l’article 169.1 per remissió del 177.2 del Text Refós de la Llei Reguladora de les Hisendes Locals, aprovat per Real Decret Legislatiu 2/2004, de 5 de març, es sotmet a informació pública pel termini de quinze dies hàbils a comptar des de l'endemà de la publicació del present anunci en aquest Butlletí Oficial de la Província.


En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’un acord posterior.


L’expedient es pot consultar en hores d’oficina a l’àrea d’Intervenció de la corporació (Pl. Catalunya, 1 de Santa Cristina d’Aro) i al següent enllaç:

https://tauler.seu.cat/pagDetall.do?idEdicte=375671&idens=1718120002

 

El termini d'exposició pública comença a comptar des de l'endemà de la publicació al BOPG i finalitza el dia 24 d'agost de 2022

Aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'escola bressol

Es fa saber que el Ple de l’Ajuntament en sessió ordinària celebrada el dia 28 de juny de 2022 ha adoptat l’acord d’aprovació provisional de la modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'escola bressol.

En compliment del que estableix l’article 17 del Reial decret legislatiu 2/2004, de 5 de març, pel qual s’aprova el Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, l’acord d’aprovació provisional restarà exposat al públic durant el termini de trenta dies, a comptar des de l'endemà de la publicació de l'edicte en el Butlletí Oficial de la Província de Girona a fi que els interessats puguin examinar l’expedient i presentar les reclamacions que creguin convenients.

En el supòsit de no presentar-se cap reclamació, s’entendrà aprovat definitivament, sense necessitat d’un acord posterior sobre la base de l’article 17.3 del Text refós de la Llei reguladora d’hisendes locals, aprovat per el Reial decret 2/2004, de 5 de març

El termini d'exposició pública finalitzarà el dia 24 d'agost de 2022

En el següent enllaç hi trobareu la documentació relativa a l'expedient:

Aprovació provisional modificació de l'ordenança fiscal reguladora de la taxa per a la prestació del servei d'escola bressol - e-TAULER - Ajuntament de Santa Cristina d'Aro (seu.cat)